LAG BOSUTSKI NIZ – EDUKACIJA

Categories:

Pozivamo sve mlade od 15 do 30 godina na edukaciju “MLADI I EU FONDOVI” koja će se održati u sklopu projekta LAG-am-aktivni mladi u četvrtak, 28. ožujka s početkom u 12 sati u Domu branitelja, Bošnjaci 12 u Ivankovu!
Prijave slati na mail lag.bosutski.niz@gmail.com

UMJETNIČKA INSTALACIJA

Categories:

Općina Babina Greda zahvaljuje g. Tomislavu Katušić, babogredcu iz Medulina, na donaciji umjetničke instalacije. Ljudi odlaze iz Babine Grede, ali Babina Greda i “konji bijelci” iz srca ljudi nikada ne odlaze. Za ovo je dokaz donacija g. Tomislava Katušić.

G. Tomislave Katušić, jedno veliko hvala.

 

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BABINA GREDA

Categories:

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 152/08), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ br. 23/2017, 72/2017), članka 26. točke 9. i članka 45. stavka 2. Statuta Turističke zajednice Općine Babina Greda („Službeni vjesnik“ 20/18)  točke I. Odluke o raspisivanju natječaja za izbor direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Babina Greda od  28. veljače, 2019 . godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Babina Greda dana  11. ožujka, 2019. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda

Turističke zajednice Općine Babina Greda 

 

Radno mjesto: Direktor Turističkog ureda

Broj izvršitelja: 1 (jedan), na neodređeno, puno radno vrijeme

Direktorom može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta mora ispunjavati i sljedeće posebne propisane uvjete:

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)
2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1.;
3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
6. da poznaje rad na osobnom računalu.

Osim posebnih uvjeta Direktorom može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Uz prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
  2. dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema), potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
  3. prijedlog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu,
  4. dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili navod u životopisu o aktivnom poznavanju stranog jezika,
  5. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu – ako je kandidat položio ispit,
  6. dokaz da poznaje rad na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu ili navod u životopisu o poznavanju rada na osobnom računalu,
  7. dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak te da kandidatu/kinji pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (original ili ovjerena preslika) – ne starije od 3 mjeseca.Napomena:Sukladno članku 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)• Direktor turističkog ureda ne može biti predsjednik niti član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice.
  • Direktoru turističkog ureda nije dopušteno obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti na području za koje je osnovana turistička zajednica.
  • Direktor turističkog ureda ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice.Rok za prijavu na natječaj je 15 danaod dana objave natječaja  na web. stranici Općine Babina Greda www.babinagreda.com

  Pismene prijave uz naznaku: „Natječaj za direktora Turističkog ureda – ne otvarati“ dostaviti na adresu: Turistička zajednica Općine Babina Greda- Vl. Nazora 3, 32276 Babina Greda

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Babina Greda.

  Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Babina Greda zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Osobni podaci prijavljenih kandidata će se koristiti samo u svrhu provođenja javnog natječaja, selekcija i odabir kandidata.

 

 

                                                                                            Turističko vijeće

                                                                                      TZ Općine Babina Greda

POKLADE U BABINOJ GREDI – 2019.g.

Categories:

Dana 04. ožujka 2019.g. u sklopu tradicionalne manifestacije “Poklade u Babinoj Gredi” u 11:00 sati bilo je postrojavanje jahača ispred zgrade Općine.

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA – KAMPANJA “SPRIJEČIMO POŽARE – oprez pri spaljivanju biljnog otpada”

Categories:

PREDAVANJE ZA STOČARE BABINE GREDE NA TEMU “SVINJSKA KUGA”

Categories:

U organizaciji Općine Babina Greda i Veterinarske stanice d.o.o., Županja održati će se predavanje sa temom “SVINJSKA KUGA”, dana 06. ožujka 2019.g. i početkom u 20:00 sati u Maloj sali.

Uvodnu riječ će održati dr.sc. Mijo Fury, dr.med.vet. dorektor Veterinarske stanice d.o.o., Županja, a predavanje sa navedenom temom održati će Zoran Dominković, dr.vet.med. upravitelj Veterinarske ambulante u Babinoj Gredi.

Pozivamo sve stočare sa područja Općine Babina Greda da se odazovu na ovo izuzetno važno i ozbiljno predavanje u što većem broju.

OBAVIJEST O UKIDANJU ODRŽAVANJA SJAM 25.-og U MJESECU DO DALJNJEG

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 322-01/19-10/2

URBROJ: 2212/02-02/19-01-1

U Babina Greda 26. veljače 2019.g.

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Babina Greda («Službeni vjesnik» 11/09, 04/13, 03/14, 01/18 i 13/18), Općinski načelnik Općine Babina Greda donosi,

 

O D L U K U

  

I

             Ovom se odlukom ukida održavanje sajma 25-og svakog mjeseca. Mjera ukidanja trajati će do daljnjeg. Za cijelo područje Republike Hrvatske uvedene su mjere preventive zbog ugroženosti uslijed pojave svinjske kuge. Cjelokupno područje Republike Hrvatske nalazi se u posebnoj fazi ugroženosti od ove opasne bolesti, te su iz tog razloga uvedene posebne mjere predostrožnosti.

 

II

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

   Općinski načelnik:

                                                                                                                                                                            Josip Krnić

NATJEČAJ ZA DONACIJE – HEP

Categories:
Natječaj za donacije 2019.

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 11. veljače 2019. Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2019. godini.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:
Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
Umjetnost i kulturna baština – pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
Znanost i društvo – znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije
Humanitarno djelovanje – karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

Prihvatljivi prijavitelji:
Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta
Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede o čemu su pravovremeno dostavili izvještaj;
Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i čiji računi nisu u blokadi;
Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;
Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.
Ukupna vrijednost Natječaja
Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna
Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.

Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.
Hrvatska elektroprivreda d.d. zadržava pravo poništiti Natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici HEP-a d.d.

Način prijave i rokovi
Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici HEP-a d.d. u Uputi za prijavitelje (na dnu ove web stranice).
Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje
Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2019. godinu
Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključene iz Natječaja.
Trajanje Natječaja – od 11. veljače do 13. ožujka 2019. godine
Rok za podnošenje prijave: zadnji dan Natječaja do 16:00 sati
Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici www.hep.hr – 17. 04. 2019. g.

Natječajna dokumentacija i pojašnjenja
Natječajna dokumentacija – sadržana je u Uputi za prijavitelje, koja je njezin sastavni dio
Sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail donacije2019@hep.hr
Hrvatska elektroprivreda d.d. će ovlaštenim predstavnicima odabranih prijavitelja, elektroničkom poštom uputiti prijedloge ugovora o donaciji radi potpisa i sklapanja ugovora.

VAŽNO
Sva komunikacija odvijat će se isključivo elektroničkim putem i to s e-mail adrese donacije2019@hep.hr na e-mail adresu koju je prijavitelj naveo u Prijavnici u polje „kontakt osoba predlagatelja“.

 

LP!

Želimo pomoći udrugama u njihovom radu, udruge koje će se prijavljivati na Natječaj slobodno nam se mogu javiti oko pomoći prilikom prijava! Ivanu na broj 097/653-2378, fb LAG-a ili mail:lag.bosutski.niz@gmail.com !

Ukoliko bude interesa organizirati ćemo i radionicu*

Ivan Plavšić
voditelj Lag-a Bosutski niz
 
         
TRG KRALJA TOMISLAVA 6
32245 NIJEMCI
OIB: 60225576629
tel: 097/653-2378

 

POZIV ZA EDUKACIJU U SKLOPU PROJEKTA LAG-am

Categories:

Poveznica za edukaciju: Pozivamo Vas na još jednu edukaciju u sklopu projekta LAG-am koji provodimo s LAG-om Marinianis

Edukacija – mladi i EU održati će se u mjesecu ožujku, termin i lokacija biti će poznati nakon prijava koje možete poslati na mail: lag.bosutski.niz@gmail.com ili inbox fb

Ciljna skupina su mladi od 15 do 30 godina!

Teme koje će se obrađivati na edukaciji su: ruralni razvoj, poljoprivreda i turizam.

POZIV ZA EDUKACIJU 27.02.2019.g. u 13:00 sati U PROSTORIJAMA GRADA OTOKA

Categories:
Edukacija će se održati dana 27. veljače s početkom u 13 sati u prostorijama Grada Otoka!
Edukacija je zanimljiva za sve nas koji radimo na razvoju ruralnih područja, posebice JLS-i koji imaju razvojne agencije ili će ih osnovati no i svi ostali koji rade na provedbi natječaja iz PRR RH.
Prijave slati na mail: lag.bosutski.niz@gmail.com

Više o samoj temi
Jedna od osnovnih karakteristika provedbe ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama je stavljanje naglaska na lokalno stanovništvo čime se ono potvrđuje kao glavni čimbenik ukupnog razvoja ruralnih područja. Upravo ta posebnost pouzdanja u ljude koji žive u ruralnim područjima i u njihove sposobnosti za otkrivanje onoga što najbolje odgovara njihovom okolišu, kulturi, radnim tradicijama i vještinama čini posebnost LEADER projekata te samog LEADER programa.

LEADER je akronim francuskog izraza Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale (eng. Links between actions for the development of the rural economy; hrv. Veza među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva) koji predstavlja inicijativu Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutim na lokalnoj razini u svrhu revitalizacije ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta. Program se oslanja na izradu i provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije, a provode ih lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). LAG-ovi su udruge koje pružaju direktnu potporu lokalnim razvojnim dionicima i projektima nacionalnih programa ruralnog razvoja.

LEADER se temelji na 7 osnovnih načela koje služe kao putokaz lokalnom razvoju govoreći o tome kako, a ne što treba raditi:

PRISTUP TEMELJEN NA OSOBITOSTIMA PODRUČJA – svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost i na njima treba planirati I graditi budućnosti.
PRISTUP ODOZDO PREMA GORE – široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
USPOSTAVLJANJE LOKALNIH PARTNERSTVA – povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa – LAG-ova.
INOVATIVNOST – tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
INTEGRALAN I VIŠESEKTORSKI PRISTUP – horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
UMREŽAVANJE I SURADNJA – povezivanje, pokretanje i provedba zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a.
ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ – razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.

CLLD je akronim engleskog izraza Community-led Local Development što u prijevodu znači Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice. To je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

Karakteristike CLLD-a su sljedeće: fokus na specifična sub-regionalna područja, vođen je od strane lokalne zajednice, točnije LAG-ova, koji predstavljaju partnerstvo javnog, civilnog i privatnog sektora, provodi se putem integriranih i multisektorskih strategija lokalnog razvoja dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale, uključuje inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.
CLLD, u razdoblju 2014.-2020., će se u Republici Hrvatskoj provoditi putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, što je definirano Partnerskim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014-2020.