OSNIVAČKA SKUPŠTINA UDRUGE “KLASTER PROIZVOĐAČA MESA I MESNIH PROIZVODA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJE“

Categories:

AGRO-KLASTER d.o.o.

     Glagoljaška 27

     V I N K O V C I        

 

J A V N I   P O Z I V

za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge  „Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda  Vukovarsko-srijemske županije“

 

Agro-klaster d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27,  pokreće inicijativu za osnivanje Udruge – „Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije“.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne i područne uprave i samouprave, zainteresirane obrazovne, znanstvene i druge institucije, da prijave sudjelovanje na osnivačkoj  skupštini koja će se održati u UTORAK, 17. srpnja 2018. godine u OTOKU, u gradskoj vijećnici u Otoku, Trg kralja Tomislava 6a ,  s početkom u 10,00 sati.

 

Cilj osnivanja Udruge „Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije“ jeste povezivanje i umrežavanje proizvođača mesa i mesnih proizvoda  na području Županije, povećanje proizvodnje, zajednički izlazak na tržišta prodaje, pokretanje kratkih lanaca opskrbe, uvođenje i primjena novih znanja i tehnologija u proizvodnji, te jačanje pojedinačne i ukupne konkurentnosti poduzetnika koji se bave ovom djelatnošću.

Za članstvo u udruzi pozivamo sve poslovno sposobne fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom, preradom i prometom mesa i mesnih proizvoda na području Vukovarsko-srijemske županije, jedinice lokalne i regionalne uprave, te sve obrazovne, znanstvene i druge ustanove i institucije koje svojim djelovanjem mogu unaprijediti stanje u ovom sektoru gospodarstva.

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju članovi koji do početka održavanja Skupštine potpišu pristupnicu, odnosno izjavu kojom se obvezuju aktivno sudjelovati u radu udruge, te poštivati odredbe Statuta i drugih akata kojima se propisuje pravni oblik, ustrojstvo  i način djelovanja Udruge „Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije“.

Ovlaštenici za zastupanje pravnih osoba prije Skupštine su dužni predočiti odgovarajuću punomoć za zastupanje.

Uvid u prijedlog Statuta za Osnivačku skupštinu, prijedlog Dnevnog reda i  Poslovnika o radu Skupštine, moguće je izvršiti od 10. srpnja do 16. srpnja 2018. godine u vremenu od 8,00 do 13,00 sati, u sjedištu Agro-klastera d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27, IV kat.

 

U Vinkovcima, 10.07.2018.g.

                                                                                  Agro-klaster d.o.o.

                                                                          ______________________

                                                                                       Direktor:

DRŽAVNO NATJECANJE U KUHANJU ČOBANCA – BELIŠĆE 2018.g.

Categories:

Turistička zajednica grada Belišća

Vijenac S. H.Gutmanna 15B

31551 Belišće

Belišće, 10. 07. 2018. godine

Klasa: 334-01/18-06/14

Urbroj: 2185/02-6-18-1

  

4. DRŽAVNO NATJECANJE U KUHANJU ČOBANCA”

BELIŠĆE  2018. – Javni poziv

 

Grad Belišće i Turistička zajednica grada Belišća ove godine organiziraju “4. Državno natjecanje u kuhanju čobanca” pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva turizma. Natjecanje će se održati u subotu, 15. rujna 2018. godine s početkom u 16:00 sati na Trgu Ante Starčevića u centru Belišća.

Ovaj događaj je zbog specifičnog gastro karaktera i velikog broja natjecatelja od iznimnog značenja za promociju kontinentalnog turizma Republike Hrvatske.

Organizatori su Grad Belišće i Turistička zajednica grada Belišća.

Pozivaju se svi zainteresirani građani iz cijele Republike Hrvatske da prijave mogu izvršiti najkasnije do 10. rujna (PONEDJELJAK) 2018. godine osobno u Turističkoj zajednici grada Belišća, Vijenac S. H. Gutmanna 15B  ili na broj telefona 533-330 u vremenu od 8 do 16 sati.

Kotizacija iznosi 200 kn.

Za sve sudionike organizatori osiguravaju meso, drva za loženje, stol, klupe i majicu za kuhara, a natjecatelji donose svoj kotlić, nogare te sve začine i dodatke.

S poštovanjem,

Drž. natjecanje u kuhanju čobanca, Belišće 2018. – Prijavnica

 

Voditeljica ureda

Turističke zajednice grada Belišća

Janja Čeliković

 

 

 

 

 

MOTIVACIJSKA RADIONICA ZA ŽENE PODUZETNICE

Categories:

PROGRAM

 

Motivacijska radionica za žene poduzetnice za sudjelovanje u projektu „Ženska perspektiva“, 14. srpnja 2018.

 

14.00 – 15.30

Cerna dvorana osnovne škole u Cerni u sklopu manifestacije „Žetvene svečanosti“

  

   Pozdravi partnera i promotora projekta

 

Predstavljanje udruge:

TOMISLAV LNENIČEK

Predsjednik udruge za razvoj poduzetništva „PERSPEKTIVA“

 

Predstavljanje projekta:

DRAGICA KARAJIĆ

Voditeljica projekta „Ženska perspektiva“

 

Sudionici:

Razgovor sa sudionicama, pitanja i odgovori

 

 

Partneri i promotori projekta:

 

LAG Bosutski niz

 

Udruga uzorne seoske žene

JAVNI POZIV – STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 2018.g.

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. ) i članka 18. Statuta Općine Babina Greda („Službeni vjesnik“ broj 11/09.,04/13, 03/14 i 01/18), sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Babina Greda  za 2018.g., općinski načelnik objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

 za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda

 

 

 

Članak I

U cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Općina Babina Greda iskazuje interes i potrebu za prijemom polaznika / polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Babina Greda.

 

Članak II

Cilj osposobljavanja za rad, u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).

 

Članak III

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da su nezaposlene osobe do 29 godina starosti koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale,
 • da su nezaposlene osobe do 29 godina starosti prijavljene u evidenciju HZZ-a najmanje 30 dana,
 • da ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju
 • da su osposobljene za rad na računalu.

 

Članak IV

 

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (8 sati dnevno) obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda, i to:

 1. Jedinstveni upravni odjel:
  Naziv radnog mjesta: administrativni tajnik
  Stručna sprema: srednja stručna sprema upravne struke (SSS)

Broj radnika: 1

 

Članak V

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

– kratki životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice);
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( isključivo preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi);
– dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva – potvrda HZMO,
– dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/a za kaznena dijela iz članka 15. Zakona – ne starije od 6 mjeseci;
– preslika osobne iskaznice;
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, izjava, uvjerenje);
– dokaz HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana.

 

Napomena: Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate/kinje izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora. Obavezno dostaviti kontakt podatke: broj mobitela ili E-mail.

 

Članak VI

Uz prijave podnose se dokazi (točka V.) u jednom primjerku.

 

Članak VII

Nakon utvrđivanja koji od kandidata/kinja ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, a ako se ocijeni potrebnim s obzirom na broj prijavljenih kandidata/kinja i druge relevantne okolnosti, za kandidate/kinje prijavljene na javni poziv koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se intervju.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
U slučaju provođenja intervjua, za kandidata/kinju koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni poziv.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Babina Greda, www.babinagreda.hr , najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.  Kandidati/kinje će na intervju biti pozvani putem navedenih kontakt podataka.

 

Članak VII

 

Za osobe koje budu izabrane podnijet će se HZZ-u zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a sa tim osobama sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

Članak VIII

Stručno osposobljavanje obavlja se:
– na temelju pisanog ugovora sa čelnikom upravnog tijela,
– prema Programu stručnog osposobljavanja za rad,
– pod vodstvom mentora
Osobe na stručnom osposobljavanju nemaju status službenika i nisu u radnom odnosu.
Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.751,84 kn koju isplaćuje HZZ.

Članak IX

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (OGLAS OBJAVLJEN – 04. srpnja 2018.g., istek roka 12.srpnja 2018.g.) na adresu: Općina Babina Greda, Vladimira Nazora 3, Babina Greda.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Članak X

Odabrani kandidati biti će obaviješteni pisanim putem..

 

 

 

Općinski načelnik

Josip Krnić

 

 

KLASA:112-01/18-10/6
URBROJ:2212-02-02/18-01-1
Babina Greda, 04. srpnja, 2018.g.

OSNIVAČKA SKUPŠTINA – UDRUGA PROIZVOĐAČA LUBENICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Categories:

AGRO-KLASTER d.o.o.

     Glagoljaška 27

     V I N K O V C I 

 

 

J A V N I   P O Z I V

za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini

Udruge „Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije“

 

Agro-klaster d.o.o. Vinkovci pokreće inicijativu za osnivanje Udruge – „Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije“.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne i područne uprave i samouprave, zainteresirane obrazovne, znanstvene i druge institucije, da prijave sudjelovanje na Osnivačkoj  skupštini koja će se održati u subotu, 30. lipnja 2018. godine u Lovačko-ribičkom domu, B. Radića 42. Soljani, s početkom u 13,00 sati.

Cilj osnivanja Udruge „Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije“ jeste povezivanje i umrežavanje proizvođača lubenica na području Županije, povećanje proizvodnje, zajednički izlazak na tržišta prodaje, uvođenje i primjena novih znanja i tehnologija u proizvodnji, te jačanje pojedinačne i ukupne konkurentnosti poduzetnika koji se bave ovom djelatnošću.

Za članstvo u udruzi pozivamo sve poslovno i pravno sposobne pravne i fizičke osobe koje se bave proizvodnjom, preradom i prometom lubenica na području Vukovarsko-srijemske županije, jedinice lokalne i regionalne uprave, te sve obrazovne, znanstvene i druge ustanove i institucije koje svojim djelovanjem mogu unaprijediti stanje u ovom sektoru gospodarstva.

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju članovi koji do početka održavanja Skupštine potpišu pristupnicu, odnosno izjavu kojom se obvezuju poštivati odredbe Statuta i drugih akata kojima se propisuje pravni oblik, ustrojstvo  i način djelovanja Udruge „Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije“.

Uvid u prijedlog Statuta za Osnivačku skupštinu, prijedlog Dnevnog reda i  Poslovnika o radu Skupštine, moguće je izvršiti od 21. do 30. lipnja 2018. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, u sjedištu Agro-klastera d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27, IV kat.

 

U Vinkovcima, 20.06.2018.g.

 

                                                                                                      Agro-klaster d.o.o.

______________________

KULINIJADA 2018.g. – POREDAK

Categories:
izložak br. Dani kulinasiraivina 2018 css reg revija
13 74 Dragan Modic 1 Z L A T N A
37 67 Adam Zvonarević 1
17 67 Brkić Mario 2
12 63 Ilija Jelović 3
48 62 Nika Ciganović 1
20 61 Nedjeljka Damjanović 4
14 60 Brčić d.o.o. 5
24 60 Darko Alojz Rožmanić 6
59 59 Ivan Bucić 7
47 57 Ivan Bucić 8
11 57 Pleša – obrt 9
23 57 Darko Rožmarić 10
18 57 Andrija Čuha 11
10 57 Antun Užarević 12
40 56 Kadić Ivan 13
36 56 Marko Brčić 14
66 56 Feniks CSS 15 0
 

 

 

izložak br. Dani kulinasiraivina 2018 css reg revija
45 55 Krunoslav Ciganović 2 SREBRNA
33 52 Džinić Slavica 2
51 52 Milan Mikić 3
49 49 Zvonimir Jelić 4
35 48 Zdenko Perakić 16
43 47 Dražen Funarić 3
50 47 Kulin Delić 17
46 47 Ivan Bionda 5
29 47 Andrija Čuha 18
28 45 Ivo Vuković 6
27 44 Željka Mikić 7
31 40 Zvonimir Jelić 8
 

 

 

izložak br. Dani kulinasiraivina 2018 css reg revija
30 39 Dragana Petričević BRONČANA
63 38 Slavko Vuković 19
41 36 Franjo Stojanović 20
53 35 Zdravčević Pero 4
19 33 Mario Francišković 21
26 29 Mirko Vuković 22
34 24 Ilija Petrić 9
42 22 Branko Vuković 23
39 22 P.O. Čevatovo 10
55 22 Marko Miljević 11
22 20 Zdravko Grljušić 24
61 20 Feniks CSS 25
56 16 Feniks CSS 5
57 10 Samson Andabaka 6

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. ) i članka 18. Statuta Općine Babina Greda („Službeni vjesnik“ broj 11/09.,04/13, 03/14, 01/18), sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Babina Greda  za 2018.g., općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV


 za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda

 

Članak I

U cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Općina Babina Greda iskazuje interes i potrebu za prijemom polaznika / polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Babina Greda.

 

Članak II

Cilj osposobljavanja za rad, u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).

 

Članak III

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da su nezaposlene osobe do 29 godina starosti koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale,
 • da su nezaposlene osobe do 29 godina starosti prijavljene u evidenciju HZZ-a najmanje 30 dana,
 • da ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju
 • da su osposobljene za rad na računalu.

 

Članak IV

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (8 sati dnevno) obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda, i to:

 1. Jedinstveni upravni odjel:
  Naziv radnog mjesta: računovodstveni referent – EKONOMIST
  Stručna sprema: srednja stručna sprema ekonomske struke (SSS)

Broj radnika: 1

Članak V

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

– kratki životopis sa kontakt podacima
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice);
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( isključivo preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi);
– dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva – potvrda HZMO,
– dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/a za kaznena dijela iz članka 15. Zakona – ne starije od 6 mjeseci;
– preslika osobne iskaznice;
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, izjava, uvjerenje);
– dokaz HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana.

Napomena: Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate/kinje izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora. Obavezno dostaviti kontakt podatke: broj mobitela ili E-mail.

 

Članak VI

Uz prijave podnose se dokazi (točka V.) u jednom primjerku.

 

Članak VII

Nakon utvrđivanja koji od kandidata/kinja ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, a ako se ocijeni potrebnim s obzirom na broj prijavljenih kandidata/kinja i druge relevantne okolnosti, za kandidate/kinje prijavljene na javni poziv koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se intervju.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
U slučaju provođenja intervjua, za kandidata/kinju koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni poziv.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Babina Greda, www.babinagreda.hr , najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.  Kandidati/kinje će na intervju biti pozvani putem navedenih kontakt podataka.

 

Članak VII

 

Za osobe koje budu izabrane podnijet će se HZZ-u zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a sa tim osobama sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

Članak VIII

Stručno osposobljavanje obavlja se:
– na temelju pisanog ugovora sa čelnikom upravnog tijela,
– prema Programu stručnog osposobljavanja za rad,
– pod vodstvom mentora
Osobe na stručnom osposobljavanju nemaju status službenika i nisu u radnom odnosu.
Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.751,84 kn koju isplaćuje HZZ.

Članak IX

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (OGLAS OBJAVLJEN – 06. lipnja 2018.g., istek roka 14.lipnja 2018.g.) na adresu: Općina Babina Greda, Vladimira Nazora 3, Babina Greda.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Članak X

Odabrani kandidati biti će obaviješteni pisanim putem..

 

Općinski načelnik

Josip Krnić

KLASA:112-01/18-10/5
URBROJ:2212-02-02/18-01-1
Babina Greda, 06. lipnja, 2018.g.

OSNIVAČKA SKUPŠTINA UDRUGE – KLASTER PROIZVOĐAČA ORAŠASTIH PLODOVA VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Categories:

Prenosimo obavijest od AGRO-KLASTERA d.o.o.

 

AGRO-KLASTER d.o.o.

     Glagoljaška 27

     V I N K O V C I    

 

     

  J A V N I   P O Z I V

 za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge

    „Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko-srijemske županije“

 

Agro-klaster d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27,  pokreće inicijativu za osnivanje Udruge – „Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko-srijemske županije“.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne i područne uprave i samouprave, zainteresirane obrazovne, znanstvene i druge institucije, da prijave sudjelovanje na Osnivačkoj  skupštini koja će se održati u ponedjeljak,

 1. lipnja 2018. godine u prostorijama Poslovnog centra (u poslovnoj zoni) u Lovasu, s početkom u 20,30 sati.

Cilj osnivanja Udruge „Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko-srijemske županije“ jeste povezivanje i umrežavanje proizvođača orašastih plodova na području Županije, povećanje proizvodnje, zajednički izlazak na tržišta prodaje, pokretanje kratkih lanaca opskrbe, uvođenje i primjena novih znanja i tehnologija u proizvodnji, te jačanje pojedinačne i ukupne konkurentnosti poduzetnika koji se bave ovom djelatnošću..

Za članstvo u udruzi pozivamo sve poslovno sposobne fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom, preradom i prometom orašastih proizvoda na području Vukovarsko-srijemske županije, jedinice lokalne i regionalne uprave, te sve obrazovne, znanstvene i druge ustanove i institucije koje svojim djelovanjem mogu unaprijediti stanje u ovom sektoru gospodarstva.

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju članovi koji do početka održavanja Skupštine potpišu pristupnicu, odnosno izjavu kojom se obvezuju aktivno sudjelovati u radu udruge, te poštivati odredbe Statuta i drugih akata kojima se propisuje pravni oblik, ustrojstvo  i način djelovanja Udruge „Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko-srijemske županije“.

Ovlaštenici za zastupanje pravnih osoba prije Skupštine su dužni predočiti odgovarajuću punomoć za zastupanje.

Uvid u prijedlog Statuta za Osnivačku skupštinu, prijedlog Dnevnog reda i  Poslovnika o radu Skupštine, moguće je izvršiti od 28. svibnja do 04. lipnja 2018. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, u sjedištu Agro-klastera d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27, IV kat.

U Vinkovcima, 29.05.2018.g.

 

                                                                                  Agro-klaster d.o.o.

                                                                          ______________________

                                                                                       Direktor:

OSNIVAČKA SKUPŠTINA UDRUGE – KLASTER PROIZVOĐAČA VOĆA I VOĆNIH PROIZVODA VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Categories:

Prenosimo obavijest od AGRO-KLASTERA d.o.o.

 

AGRO-KLASTER d.o.o.

     Glagoljaška 27

     V I N K O V C I 

 

 

J A V N I   P O Z I V

  za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge

 „Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije“

 

Agro-klaster d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27,  pokreće inicijativu za osnivanje Udruge – „Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije“.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne i područne uprave i samouprave, zainteresirane obrazovne, znanstvene i druge institucije, da prijave sudjelovanje na Osnivačkoj  skupštini koja će se održati u ponedjeljak, 04. lipnja 2018. godine u prostorijama Poslovnog centra (u poslovnoj zoni) u Lovasu, s početkom u 19,30 sati.

Cilj osnivanja Udruge „Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije“ jeste povezivanje i umrežavanje proizvođača voća i voćnih proizvoda na području Županije, povećanje proizvodnje, zajednički izlazak na tržišta prodaje, pokretanje kratkih lanaca opskrbe, uvođenje i primjena novih znanja i tehnologija u proizvodnji, te jačanje pojedinačne i ukupne konkurentnosti poduzetnika koji se bave ovom djelatnošću..

Za članstvo u udruzi pozivamo sve poslovno sposobne fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom, preradom i prometom voća i voćnih proizvoda na području Vukovarsko-srijemske županije, jedinice lokalne i regionalne uprave, te sve obrazovne, znanstvene i druge ustanove i institucije koje svojim djelovanjem mogu unaprijediti stanje u ovom sektoru gospodarstva.

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju članovi koji do početka održavanja Skupštine potpišu pristupnicu, odnosno izjavu kojom se obvezuju aktivno sudjelovati u radu udruge, te poštivati odredbe Statuta i drugih akata kojima se propisuje pravni oblik, ustrojstvo  i način djelovanja Udruge „Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije“.

Ovlaštenici za zastupanje pravnih osoba prije Skupštine su dužni predočiti odgovarajuću punomoć za zastupanje.

Uvid u prijedlog Statuta za Osnivačku skupštinu, prijedlog Dnevnog reda i  Poslovnika o radu Skupštine, moguće je izvršiti od 28. svibnja do 04. lipnja 2018. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, u sjedištu Agro-klastera d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27, IV kat.

U Vinkovcima, 29.05.2018.g.

 

                                                                                  Agro-klaster d.o.o.

                                                                          ______________________

                                                                                       Direktor:

ODRŽANA RADIONICA O SUSTAVU PROVEDBE FINAN.INSTRUMENATA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014. – 2020.

Categories:

Prenosimo obavijest od strane LAG-a “Bosutski niz”.

Poštovani,

18. svibnja 2018. godine u Hrvatskoj Gospodarskoj Komori u Osijeku asistentica ureda LAG-a Irena Antić je sudjelovala na Radionici o sustavu provedbe financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Radionicu je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK), Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), Hrvatskom bankom uza obnovu i razvitak (HBOR) i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Radionicu su vodili predstavnici Ministarstva poljoprivrede (Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja), HAMAG-BICRO-a i HBOR-a.

Na radionici je predstavljeno financiranje putem financijskih instrumenata koji predstavljaju alternativu bespovratnim sredstvima. Predstavljeni su financijski instrumenti i to : mikro i mali zajmovi, jamstva – financijski instrumenti za koje se očekuju prvi zahtjevi početkom lipnja 2018. godine te investicijski krediti – mogući prvi zahtjevi krajem 2018. i početkom 2019. godine.

U privitcima ovog mail-a dostavljam Vam ukratko sadržaj Radionice te prezentaciju financijskih instrumenata za ruralni razvoj s detaljima i uputama za korisnike, informacije možete proslijediti zainteresiranima na Vašem području te iste objaviti na Internet stranicama.

Prezentacija FI radionice

Radionica Osijek FI (2)