PODJELA PRIGODNIH DAROVA DJECI

Categories:

Podjela prigodnih darova za učenike O.Š.”Mijat Stojanović” biti će dana 21. prosinca 2017.g u školi.

Podjela prigodnih darova za predškolsku djecu biti će dana 22. prosinca 2017.g. u vremenu 10:00 – 13:00 sati u Maloj sali.

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

Categories:

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-03/17-30/23

URBROJ: 2212/02-02/17-01-1

U Babina Greda 08. prosinca 2017.g.

 

Na temelju članka 30.  Statuta Općine Babina Greda ( Službeni vjesnik „Vukovarsko-srijemske županije“ br: 11/09, 04/13 i 03/14.)  Općinski načelnik  Općine Babina Greda objavljuje

 

OGLAS

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

 

U  Općinu Babina Greda,  na radno mjesto :

 1. KOORDINATOR/ICA ZAPOSLENIH ŽENA NA PROJEKTU „ZAPOŠLJAVANJE ŽENA IZ RANJIVIH SKUPINA NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA“ – 1 izvršitelj (m/ž)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u  radni odnos  a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema, viša stručna sprema i visoka stručna sprema
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • poželjno iskustvo u provedbi projekata financiranih od strane Ministarstava i Europske unije, ali nije uvjet

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice ),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ),
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem radni odnos  ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • preslika e radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Trajanje radnog odnosa  – trideset  mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od tri  mjeseca

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije donošenje rješenja o rasporedu na radno mjesto  predočiti u izvorniku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto.

Podaci o opisu radnog mjesta i podaci o plaći biti će objavljeni na Internet stranici Općine Babina Greda, www.babinagreda.hr .

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Ukoliko se prijavi više kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će se prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravovremeno obavješteni.

Pisane prijave podnose se na adresu : Općina Babina Greda, Vladimira Nazora 3, 32 276 Babina Greda sa naznakom : „Za oglas – koordinator/ica zaposlenih žena Projekt „Zaželi“ ne otvaraj“  u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

 Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Babina Greda  zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

    Josip Krnić

JAVNI POZIV – JAVNI RADOVI

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:  112-03/17-01/24

Urbroj: 2212/02-02/17-01-1

Babina Greda,   07. prosinca, 2017.  godine

 

Općinski načelnik Općine Babina Greda na temelju donesenog PROGRAMA JAVNOG RADA – AKTIVACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA NA POSLOVIMA PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I BUJIČNIH POPLAVA ,  o b j a v l j u j e

 

J A V N I   P O Z I V

OPĆINA BABINA GREDA, Vl. Nazora 3, raspisuje oglas radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od  ŠEST MJESECI na poslovima Javnih radova .

Naziv radnog mjesta:  JAVNI RAD – AKTIVACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA NA POSLOVIMA PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I BUJIČNIH POPLAVA    

Broj potrebnih radnika – 5

Ciljane skupine nezaposlenih sa pravom za prijem u radni odnos:

– bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe na uvjetnoj kazni, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju

– mlade osobe do 29 godina[1] prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,

– mladi do 25 godina[2] prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

– mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,

– osobe starije od 50[3] prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

– osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,

– korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

 1. osobe prijavljene u evidenciju s prebivalištem u Babinoj Gredi.

Rok za podnošenje prijave je do  15. prosinca, 2017. godine.

 

 

Općinski načelnik:

Josip Krnić

OBAVIJEST O PLANIRANOM ZASTOJU U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Categories:

Obavještavamo da će doći do nestanka električne energije dana 12. prosinca 2017.g. u vremenu 09:00 – 14:00 sati.

RASPORED ODVOZA OTPADA ZA BLAGDANE

Categories:

Obavještavamo da će se plastika, papir i karton koji bi se trebali odvoziti u utorak 26. prosinca 2017.g., odvoziti u subotu 30. prosinca 2017.g.

ODLUKA O FINANCIRANJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA “ZAPOŠLJAVANJE ŽENA IZ RANJIVIH SKUPINA NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA”

Categories:

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava financira aplicirani projekt “Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda u iznosu od 2.455.194,58 kuna.  ODLUKA O FINANCIRANJU PROJEKTA ZAŽELI

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Zahvaljujući ovome pozivu na području čitave Hrvatske planira se zaposliti gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.

Na natječaj se sa svojim projektima mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Prihvatljive aktivnosti ovog poziva su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala).

Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi projekata financirat će se u potpunosti (100% troškova).

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 400.900.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 900.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 10.000.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU PLINSKE MREŽE

Categories:

Tekst javnog natječaja za prodaju plinske mreže u vlasništvu Općine Babina Greda: Tekst Javni natječaj prodaja pl.mreže OBG

Obrazac ponude – Javni natječaj za prodaju plinske mreže u vlasništvu Općine Babina Greda: Obrazac ponude Javni natječaj prodaja pl.mreže OBG

PROBLEM PASA LUTALICA

Categories:

Poštovani mještani Općine Babina Greda,

danas, dana 24. studenog 2017.g., je svakom kućanstvu podjeljen promotivni letak uz prateći dopis vezano za zakonske obveze oko kućnih ljubimaca. Molimo Vas da se zajedno uključimo u rješavanje ovog problema. Najviše su ugroženi naši najmiliji, naša djeca. Uz Vašu osvještenost koju ste veliki broj puta do sada i pokazali i dokazali uvjereni smo da ćemo ovaj problem brzo riješiti.

U skladu sa Zakonom o zaštiti životinja regulirane su naše obveze, ali nije determiniran i način ispunjenja istih. Rješavanje ovog problema iziskuje velika financijska sredstva, kako za Općinu tako i za Vas mještane i jedino uz zajedničku akciju možemo svi provesti naše obveze.

Vezano za provedbu obveza iz Zakona biti će nam drago da nam se obratite u slučaju da Vam zatreba savjet oko rješavanja ovog problema.

 

OPĆINA BABINA GREDA

OBAVIJEST VLASNICIMA PASA

Categories:

Na području Općine Babina Greda postoji veliki broj pasa koji nisu cijepljeni i čipirani i stoga predstavljaju veliku ugrozu za mještane i ostale životinje, npr. uslijed ugriza prijeti opasnost od bjesnoće.

Ovo je stanje tj. broj ne cijepljenih i ne čipiranih pasa na području Općine Babina Greda po ulicama: Strossmayerova 5, Klasno 1, Bana Jelačića 2, Čevatovo 3, Mijata Stojanovića 10, Matije Gupca 1, Braće radića 2, Berava 3, Kralja Tomuislava 6, Sajmište 3, Štitarska 3, Josipa Blažekovića 11, Vladimira Nazora 8, Lože 1, Novo naselje 2, Rastovica 2, Laze 1, Beravačka greda 3, Nožice 2 i Savska 8.

Molimo ne savjesne vlasnike pasa da pristupe žurno cijepljenju i čipiranju  istih.

Dana 26. listopada 2017.g. stupio je na snagu Zakon o zaštiti životinja, („Narodne novine“ br. 102/17).  U skladu sa navedenim Zakonom dužni ste postupati kako slijedi:

 • Kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama.
 • Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja.
 • Zabranjeno je kretanje kućnih ljubimaca na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.
 • Zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.
 • Vlasnici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom.
 • Vlasnici iz stavka 1. ovoga članka moraju zbrinuti mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca.
 • Ako vlasnici kućnih ljubimaca sami ne žele zbrinuti mladunčad kućnih ljubimaca, snose troškove njihova zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove trajne sterilizacije.
 • Ako vlasnici kućnih ljubimaca ne zbrinjavaju mladunčad kućnih ljubimaca, veterinarski inspektor po utvrđivanju napuštanja mladunčadi vlastitog kućnog ljubimca, vlasniku može odrediti mjeru trajne sterilizacije kućnog ljubimca, a na trošak vlasnika.
 • Vlasnik kućnog ljubimca mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje kućnog ljubimca osigurati da životinja nije opasna za okolinu

Zakonske obaveze – informativni letak

 

MARŠ MIRA “SREBRENICA – ODŽAK – VUKOVAR 2017”

Categories:

Dana 16. studenog 2017.g. Općinu Babina Greda je posjetila Organizacija demobiliziranih boraca Srebrenice i udruga “koraci mira” iz Odžaka, koje su ove godine u povodu obilježavanja 26. obljetnice stradanja u Vukovaru organizirali marš mira kao moralnu obvezu očuvanja sjećanja nad stradanjima u Vukovaru i Bošnjacima u Srebrenici. Prvi put ove godine u maršu mira sudjelovali su i preživjeli Srebreničani koji su bili sudionici marša smrti 1995.g., koji osjećaju moralnu obvezu i posebno poštovanje prema poginulim braniteljima i civilima grada heroja Vukovara.

Svi sudionici marša mira jedinstveni su u namjeri i spremni dati svoj skromni doprinos na simboličan način izraziti svoje poštovanjem poginulim braniteljima i civilnim žrtvama i oteti zaboravu sjećanja, povezati dva grada Vukovar i Srebrenicu, dva simbola stradanja Ovčaru i Potočare u iskrenoj želji da se nikad više nigdje i nikome ne ponovi.