RADNI SASTANAK SA ŠUMOPOSJEDNICIMA

Categories:

Pozivaju se svi privatni šumoposjednici na radni sastanaka koji će se održati dana 31. ožujka 2017.g. (petak) sa početkom u 08:30 sati u Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima na adresi Glagoljaška 27.

Teme radnog sastanka su:

 1. Prava i obveze koje proizlaze iz upisnika u Upisnik šumoposjednika Republike Hrvatske,
 2. Mogućnosti korištenja financijskih potpora sredstava iz javnih izvora,
 3. Osnivanje Udruge šumoposjednika Vukovarsko – srijemske županije

Radni sastanak šumoposjednici

 

OBAVIJEST O TROVANJU ŠTAKORA NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA

Categories:

Veterinarska stanica d.o.o.

ŽUPANJA

Županja,Veliki kraj 18.,Tel./Fax:direktor:032/837-658;Skladište,Apoteka: 837-656;Računovodstvo:837-659 Sjedište u Županji; Registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku; MB: 3307751; OIB: 99737558645; Žiro –           račun broj: 2485003-1100205571

OBAVIJEST O TROVANJU ŠTAKORA

 Djelatnici Veterinarske stanice d.o.o. Županja provest će uništavanje štakora u općini Babina Greda.

Trovanje štakora provest će se izlaganjem zatrovanih mamaka na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štakori (dvorišta, stambeni dio i gospodarski objekti).

Ako štakori pojedu sve izložene zatrovane mamace, molimo Vas da odmah nazovete Veterinarsku stanicu d.o.o. Županja na telefon 032 837-536 radnim danom od 7-14 h.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štakora, a uz to izbjegle eventualne nezgode građani se obvezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka:surađivati s ekipom koje provode suzbijanje štakora tako da im daju tražene informacije i omoguće pristup u sve prostorije gdje je potrebno izložiti otrovne meke

 1. odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane
 2. za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za štakore
 3. skloniti sve životinje kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovnih meka
 4. zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

IZLAGANJE ZATROVANIH MAMAKA ZA ŠTAKORE OBAVIT ĆE SE:

 DANA

 1. i 29.3.2017g.OPĆINA BABINA GREDA

 OD 7 i 30 DO 14.00 SATI

 Ukoliko budu nepovoljni vremenski uvjeti deratizacija se odgađa za sljedeći povoljan dan.

 Deratizaciju financira Općina Babina Greda

                                                                                      

                                                                             

REPUBLIKA HRVATSKA – MINISTARSTVO OBRANE

Categories:

Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju za sve muške osobe, hrvatske državljane rođene 1999.g. i starijih godišta koje do sada nisu uvedene u vojnu evidenciju s prebivalištem na području Vukovarsko – srijemske županije, radi uvođenja u vojnu evidenciju po mjestima i terminima kako je navedeno u prilogu.

POZIV za vojnu evidenciju

OGLAS JAVNI RADOVI (REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA), OGLAS JAVNI RADOVI (POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA)

Categories:

Dana 22. ožujka 2017.g. Općina Babina Greda objavljuje:

 1. Oglas radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju šest (6) mjeseci na poslovima javnih radova – revitalizacija javnih površina  Oglas javni radovi
 2. Oglas radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju šest (6) mjeseci na poslovima javnih radova – pomoć u kući starijim osobama   Oglas pomoć u kući

Rok za podnošenje prijave je 30. ožujka 2017.g.

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE BABINA GREDA

Categories:

Na temelju članka 30. Statuta Općine Babina Greda („Službeni vjesnik “ br. 11/09, 04/13, 03/14.),  i  Odluke Općinskog vijeća o davanju u zakup zemljišta Općine Babina Greda u svrhu obrade javnim prikupljanjem ponuda od 17. ožujka, 2017. godine,  Općinski načelnik  Općine Babina Greda dana 21. ožujka, 2017. godine,   raspisuje

                                                   JAVNI NATJEČAJ
                                                   za davanje zakup
                  poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Općine Babina Greda

 1. Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Babina Greda  u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje na vremenski period od 5 godina i to:

 

 1. č.br.  1789, oranica, k.o. Babina Greda, površine 1 Ha 14a 03m2,

po početnoj cijeni od   504,01 kuna

 1. č.br. 1756/2 oranica, k.o. Babina Greda, površine 48a 48m2,

po početnoj cijeni od   214,28kuna

 1. č.br. 3432 , oranica, k.o. Babina Greda, površine 64a 42 m2,

pašnjak           “           “       površine         78a 83 m2

po početnoj cijeni od   442,40  kuna

 1. č.br. 4768, oranica, k.o. Babina Greda, površine 1 Ha 69a 71m2,

po početnoj cijeni od     750,12  kuna

 1. č.br. 5353, oranica, k.o. Babina Greda, površine 44a 29 m2,

po početnoj cijeni od   195,76  kuna

 1. č.br. 1566, livada, k.o. Babina Greda površine 10a 29m2

po početnoj cijeni           31,18  kuna.

 

Ponuđena cijena ne može biti veća od dvostrukog iznosa početne cijene zakupa.

 1. Zakup poljoprivrednog zemljišta iz točke 1. može prestati i prije isteka navedenog roka trajanja zakupa od 5 godina zbog privođenja zemljišta drugoj namjeni sukladno potrebama Općine Babina Greda.3.
  Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe ( u daljnjem tekstu:podnositelji ponude), sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj , koje nemaju financijskih obveza ili dugova prema Općini Babina Greda s bilo koje osnove.
 2. Poljoprivredno zemljište iz točke 1. ovoga Javnog natječaja daje se u zakup u viđenom stanju što isključuje sve naknadne prigovore zakupa.5.
  Jamčevina za sudjelovanje u natječaju iznosi 10% od početne cijene zakupa i uplaćuje se u korist Proračuna Općine Babina Greda broj IBAN HR0823400091800300006, model HR68, poziv na broj 7706-OIB.

  6.
  Ponuditeljima koji uspiju u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina će se vratiti u roku 8 dana od dana okončanja postupka natječaja.
  Ponuditelji koji uspiju u natječaju i naknadno odustanu od zaključenja ugovora, nemaju pravo na povrat jamčevine.

  7.

Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema redoslijedu propisanom člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu:

 1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 2. pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 3. ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

 1. a) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,
 2. b) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,
 3. c) poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede.

Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

 1. a) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području Općine Babina Greda, koji provodi natječaj,
 2. b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili drugu poljoprivrednu školu,
 3. c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću.

 

Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

8.

 

Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:

– gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje odnosno zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,te ostale dokaze kojim bi dokazali prvenstveno pravo na zakup iz točke 7. ovog Javnog natječaja.

 1. Ponude za zakup dostavljaju se u zatvorenoj omotnici i obvezno sadrže:
  -pisanu ponudu u kojoj je naznačen naziv nekretnine , odnosno broj , oznaku i površinu katastarske čestice , koja je predmetom zakupa , te ponuđeni iznos godišnje zakupnine ;
  -dokaz o uplati jamčevine;
  -osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, odnosno naziv tvrtke , te adresu i OIB)
  -preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe , odnosno preslika osobne iskaznice nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i preslika iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva za nositelja OPG-a)
  -izvod iz sudskog registra (za pravne osobe ) odnosno izvod iz obrtnog registra za obrtnike (u izvorniku ili u preslici)
  -potvrdu Općine Babina Greda kojom se dokazuje da ponuditelj nema dospjelih ,a nepodmirenih obveza prema Općini Babina Greda (u izvorniku)10.
  Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnoj ploči  i na službenim stranicama Općine Babina Greda www.babinagreda.hr
  Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „ ZA NATJEČAJ, ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE -NE OTVARAJ“ , preporučeno poštom na adresu: OPĆINA BABINA GREDA, Vl. Nazora 3, 32276 BABINA GREDA  ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Babina Greda.
  Nepravovremene i nepotpune ponude, neće se razmatrati.

 

Pristigle ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta otvara Odbor za gospodarstvo, poljoprivredu i pred-pristupne fondove.

11.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik Općine Babina Greda .
Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup  zemljišta zaključiti ugovor o zakupu sa Općinom Babina Greda.
12.
Sve troškove u svezi s ovjerom ugovora o zakupu snosi zakupac.

 1. Općina Babina Greda zadržava pravo na poništenje objavljenog natječaja bez davanja posebnog obrazloženja i ne odgovara za eventualne štete sudionicima natječaja.14.
  Za sve informacije zainteresirani ponuditelji mogu se obratiti osobno u Općinu Babina Greda svakim radnim danom u vremenu od 10,00 – 14,00 sati ili na telefon 032-854-400.

 

Općinski načelnik:

Josip Krnić

 

Prilog: Obrazac ponude. Obrazac ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O PREGLEDU PRSKALICA I RASPRŠIVAČA

Categories:

Obavijest o pregledu prskalica i raspršivača

SVAKI HRVATSKI PROIZVOĐAČ HRANE OVO BI TREBAO ZNATI

Categories:

SVAKI HRVATSKI PROIZVOĐAČ HRANE OVO BI TREBAO ZNATI:

Iako ste možda mali proizvođač, tržište Vam može biti cijela Hrvatska! Mnogi naši proizvođači već su krenuli u sljedećem smjeru i drastično unaprijedili svoj posao.

Bilo da svoje proizvode kupcima već šaljete poštom (ili bilo kojom drugom paketnom distribucijom), ili možda još nemate iskustva s time, svakako pročitajte tekst koji slijedi.

–          Specijalno za sve domaće OPG-ove organizirali smo najpovoljniju i najkvalitetniju dostavu paketa na području cijele RH (od Vaših vrata do vrata Vaših kupaca u roku 24h, iz svakog kutka RH u svaki kutak RH, od 20,86 kn + PDV za paket do 40 kg, plus eventualne dodatne usluge)

–          Prenosimo Vam kompletni „Know-How“ vezano na slanje paketa (od A do Ž)

–          Besplatno Vam pronalazimo kupce i educiramo Vas kako da ih zadržite

–          Novac od Vaših kupaca ide izravno na Vaš račun, a ne na Finotekin

–          Posebno ćemo Vas istaknuti na našoj stranici, ali nije uvjet da budete na www.FINOTEKA.com

–          Osiguravamo Vam najkvalitetnije kartonske kutije za slanje Vaših proizvoda. Moguća narudžba malih količina, kutije dostavljamo na Vašu adresu.

–          Dugogodišnje iskustvo – Centralno mjesto tržišta domaće hrane „FINOTEKA.com“ (od 2008.)

UKRATKO O USLUZI SLANJA PAKETA:

–          Cijena od 20,86 kn + PDV za paket do 40 kg.

–          Prikup paketa je na Vašoj adresi, u terminu po Vašoj želji. Ne morate nikuda ići, nemate utroška vremena, goriva itd.

–          Paket se dostavlja Vašem kupcu na adresu koju odabere.

–          Ako danas predate paket, već je sutra garantirano na adresi primatelja u bilo kojem kutku RH.

–          Dostava se vrši i na otoke, pod jednakim uvjetima kao i na kopnu. Jednaki su uvjeti šaljete li paket iz npr. Zagreba za Split kao i ako šaljete npr. iz najzabačenijeg mjesta u Slavoniji na najzabačenije mjesto na Korčuli. Ako ne živite u gradu, ovo je idealno za Vas.

–          Ako primatelj odbije primiti paket ili zbog bilo kojeg drugog razloga paket ne bude isporučen kupcu, imate pravo na povrat paketa već sljedeći dan na Vašu adresu bez ikakve naknade. Nemate rizika da će Vam proizvodi propasti.

–          Kupac može platiti pouzećem, dakle dostavljaču prilikom preuzimanja paketa. Novac je u roku 3 radna dana na Vašem računu. Tako ćete pridobiti kupce koji se ne služe e-bankingom, karticama i sl. te one kupce koji su skeptični kada proizvode plaćaju unaprijed.

–          Vaš će kupac ujutro na dan dostave automatski dobiti sms i e-mail poruku s točnim terminom dostave paketa. Zbog ove usluge praktički nema neisporučenih paketa, a kupcima je sve mnogo jednostavnije pa će Vaše proizvode naručivati ponovo.

FINOTEKA.com – Centralno mjesto tržišta domaće hrane još od 2008. godine bavi se povezivanjem domaćih proizvođača hrane s kupcima. Trenutno oko 2500 hrvatskih proizvođača koristi naše usluge!

S ciljem da još konkretnije pomognemo proizvođačima, lobirali smo kod više domaćih tvrtki koje se bave paketnom distribucijom da domaćim proizvođačima hrane omoguće slanje paketa po daleko povoljnijim uvjetima od standardnih. Lobiranje nam je urodilo plodom pred nekoliko godina, kada smo s tvrtkom za dostavu paketa „GLS Hrvatska“ sklopili jedinstveni ugovor o suradnji. (GLS je jedna od najvećih i najkvalitetnijih europskih tvrtki za dostavu paketa) Od tada GLS svim proizvođačima hrane okupljenima oko projekta FINOTEKA.com omogućuje slanje paketa uz velike popuste, uz dostavu u roku 24 h, s bilo koje adrese u RH na bilo koju adresu u RH.

Ako želite slati pakete uz velike popuste, morate s Finotekom potpisati SPORAZUM o suradnji (formalnost od dvije rečenice koja Vas na ništa ne obvezuje). Zatim Vam šaljemo UGOVOR o suradnji s Finotekom, nakon čega obavještavamo GLS da ste Vi Finotekin proizvođač partner. Na kraju Vam GLS na e-mail šalje njihov ugovor za slanje paketa. Od potpisa tog ugovora možete slati pakete po uvjetima koje je Finoteka ranije za Vas izlobirala. Možda zvuči komplicirano, ali nakon početnih formalnosti, sve će biti vrlo jednostavno. Uostalom, Finoteka će Vam pomoći oko svega.

Napominjemo da ste Vi nakon sklapanja ugovora i dalje potpuno neovisni kao i do sada, nitko Vam se na nikoji način neće miješati u posao. Također, nitko Vas ne obvezuje koliko morate paketa poslati ili da morate uopće išta poslati. Nemate nikakvih troškova zbog samog postojanja ugovora s GLS-om. Plaćate GLS-u samo po poslanom paketu. Ugovor vrijedi neograničeno, a otkazati ga možete kad god zaželite.

Za bilo kakva dodatna pitanja ili pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju (info@finoteka.com, 040/821-501). Kontaktirajte nas ukoliko želite da Vam sporazum o suradnji pošaljemo na e-mail. Iskoristite ovo što Vam nudimo, napravit ćete veliku stvar za svoj posao.

 

HR-Koncept d.o.o. – FINOTEKA.com
Hrvoje Kolman
040/821-501
098/9477-964
info@finoteka.com

      www.FINOTEKA.com
Centralno mjesto tržišta domaće hrane

     www.Facebook.com/Finoteka

14. SALORI – SAJAM LOVA, RIBOLOVA I TURIZMA I 21. MOTOMOBIL – SAJAM AUTOMOBILA I PRATEĆE INDUSTRIJE

Categories:

U tijeku priprema za održavanje sajamskih priredbi

14.  SALORI – SAJAM LOVA, RIBOLOVA I TURIZMA

21. MOTOMOBIL – SAJAM AUTOMOBILA I PRATEĆE INDUSTRIJE

koje se održavaju od 07. – 09. travnja 2017., na sajamskom prostoru Pampas, Šandora Petefija 204/a u Osijeku,

u privitku se nalazi pozivno pismo i prijava s uvjetima izlaganja na sajmu.

 

14. SALORI i 21. MOTOMOBIL – prijava

POTPISIVANJE UGOVORA O FINANCIRANJU PROGRAMA – PROJEKATA UDRUGA ZA 2017.g.

Categories:

Dana, 13. ožujka 2017.g., ponedjeljak u općinskoj vijećnici Općine Babina Greda potpisivali su se ugovori o financiranju programa – projekata udruga za 2017.g. na osnovu provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2017.g.

Ovom prilikom zahvaljujemo svim predsjednicima udruga na dosadašnjoj više nego uspješnoj suradnji u nadi da će se u budućim vremenima naša suradnja intenzivirati i poboljšati na obostrano zadovoljstvo, jer jedni bez drugih ne možemo.

Iznos dodijeljenih sredstava za područje kulture je 125.000,00 kn raspoređenih na deset prijavitelja, te u području sporta  iznos 249.300,00 kn raspoređenih na četiri prijavitelja. Ukupno će se financirati 24 programa – projekta čija će se uspješna realizacija odraziti na cijelo područje Općine Babina Greda i na širu okolicu.

SAJAM KONTINENTALNOG TURIZMA

Categories:

Dana 10. svibnja 2017.g., srijeda, u prostorima Zagrebačkog velesajma održati će se drugi regionalni sajam kontinentalnog turizma, a u sklopu sajma održati će se i cjelodnevna konferencija.

Dodatne informacije kao i prijavnica nalaze se u prilogu. Konferencija     Prijava za izlagače      PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJI     Pismo namjere – izlagači