OSNIVAČKA SKUPŠTINA – UDRUGA PROIZVOĐAČA LUBENICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Categories:

AGRO-KLASTER d.o.o.

     Glagoljaška 27

     V I N K O V C I 

 

 

J A V N I   P O Z I V

za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini

Udruge „Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije“

 

Agro-klaster d.o.o. Vinkovci pokreće inicijativu za osnivanje Udruge – „Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije“.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne i područne uprave i samouprave, zainteresirane obrazovne, znanstvene i druge institucije, da prijave sudjelovanje na Osnivačkoj  skupštini koja će se održati u subotu, 30. lipnja 2018. godine u Lovačko-ribičkom domu, B. Radića 42. Soljani, s početkom u 13,00 sati.

Cilj osnivanja Udruge „Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije“ jeste povezivanje i umrežavanje proizvođača lubenica na području Županije, povećanje proizvodnje, zajednički izlazak na tržišta prodaje, uvođenje i primjena novih znanja i tehnologija u proizvodnji, te jačanje pojedinačne i ukupne konkurentnosti poduzetnika koji se bave ovom djelatnošću.

Za članstvo u udruzi pozivamo sve poslovno i pravno sposobne pravne i fizičke osobe koje se bave proizvodnjom, preradom i prometom lubenica na području Vukovarsko-srijemske županije, jedinice lokalne i regionalne uprave, te sve obrazovne, znanstvene i druge ustanove i institucije koje svojim djelovanjem mogu unaprijediti stanje u ovom sektoru gospodarstva.

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju članovi koji do početka održavanja Skupštine potpišu pristupnicu, odnosno izjavu kojom se obvezuju poštivati odredbe Statuta i drugih akata kojima se propisuje pravni oblik, ustrojstvo  i način djelovanja Udruge „Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije“.

Uvid u prijedlog Statuta za Osnivačku skupštinu, prijedlog Dnevnog reda i  Poslovnika o radu Skupštine, moguće je izvršiti od 21. do 30. lipnja 2018. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, u sjedištu Agro-klastera d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27, IV kat.

 

U Vinkovcima, 20.06.2018.g.

 

                                                                                                      Agro-klaster d.o.o.

______________________

KULINIJADA 2018.g. – POREDAK

Categories:
izložak br. Dani kulinasiraivina 2018 css reg revija
13 74 Dragan Modic 1 Z L A T N A
37 67 Adam Zvonarević 1
17 67 Brkić Mario 2
12 63 Ilija Jelović 3
48 62 Nika Ciganović 1
20 61 Nedjeljka Damjanović 4
14 60 Brčić d.o.o. 5
24 60 Darko Alojz Rožmanić 6
59 59 Ivan Bucić 7
47 57 Ivan Bucić 8
11 57 Pleša – obrt 9
23 57 Darko Rožmarić 10
18 57 Andrija Čuha 11
10 57 Antun Užarević 12
40 56 Kadić Ivan 13
36 56 Marko Brčić 14
66 56 Feniks CSS 15 0
 

 

 

izložak br. Dani kulinasiraivina 2018 css reg revija
45 55 Krunoslav Ciganović 2 SREBRNA
33 52 Džinić Slavica 2
51 52 Milan Mikić 3
49 49 Zvonimir Jelić 4
35 48 Zdenko Perakić 16
43 47 Dražen Funarić 3
50 47 Kulin Delić 17
46 47 Ivan Bionda 5
29 47 Andrija Čuha 18
28 45 Ivo Vuković 6
27 44 Željka Mikić 7
31 40 Zvonimir Jelić 8
 

 

 

izložak br. Dani kulinasiraivina 2018 css reg revija
30 39 Dragana Petričević BRONČANA
63 38 Slavko Vuković 19
41 36 Franjo Stojanović 20
53 35 Zdravčević Pero 4
19 33 Mario Francišković 21
26 29 Mirko Vuković 22
34 24 Ilija Petrić 9
42 22 Branko Vuković 23
39 22 P.O. Čevatovo 10
55 22 Marko Miljević 11
22 20 Zdravko Grljušić 24
61 20 Feniks CSS 25
56 16 Feniks CSS 5
57 10 Samson Andabaka 6

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. ) i članka 18. Statuta Općine Babina Greda („Službeni vjesnik“ broj 11/09.,04/13, 03/14, 01/18), sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Babina Greda  za 2018.g., općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV


 za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda

 

Članak I

U cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Općina Babina Greda iskazuje interes i potrebu za prijemom polaznika / polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Babina Greda.

 

Članak II

Cilj osposobljavanja za rad, u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).

 

Članak III

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da su nezaposlene osobe do 29 godina starosti koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale,
 • da su nezaposlene osobe do 29 godina starosti prijavljene u evidenciju HZZ-a najmanje 30 dana,
 • da ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju
 • da su osposobljene za rad na računalu.

 

Članak IV

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (8 sati dnevno) obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda, i to:

 1. Jedinstveni upravni odjel:
  Naziv radnog mjesta: računovodstveni referent – EKONOMIST
  Stručna sprema: srednja stručna sprema ekonomske struke (SSS)

Broj radnika: 1

Članak V

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

– kratki životopis sa kontakt podacima
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice);
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( isključivo preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi);
– dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva – potvrda HZMO,
– dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/a za kaznena dijela iz članka 15. Zakona – ne starije od 6 mjeseci;
– preslika osobne iskaznice;
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, izjava, uvjerenje);
– dokaz HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana.

Napomena: Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate/kinje izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora. Obavezno dostaviti kontakt podatke: broj mobitela ili E-mail.

 

Članak VI

Uz prijave podnose se dokazi (točka V.) u jednom primjerku.

 

Članak VII

Nakon utvrđivanja koji od kandidata/kinja ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, a ako se ocijeni potrebnim s obzirom na broj prijavljenih kandidata/kinja i druge relevantne okolnosti, za kandidate/kinje prijavljene na javni poziv koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se intervju.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
U slučaju provođenja intervjua, za kandidata/kinju koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni poziv.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Babina Greda, www.babinagreda.hr , najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.  Kandidati/kinje će na intervju biti pozvani putem navedenih kontakt podataka.

 

Članak VII

 

Za osobe koje budu izabrane podnijet će se HZZ-u zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a sa tim osobama sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

Članak VIII

Stručno osposobljavanje obavlja se:
– na temelju pisanog ugovora sa čelnikom upravnog tijela,
– prema Programu stručnog osposobljavanja za rad,
– pod vodstvom mentora
Osobe na stručnom osposobljavanju nemaju status službenika i nisu u radnom odnosu.
Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.751,84 kn koju isplaćuje HZZ.

Članak IX

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (OGLAS OBJAVLJEN – 06. lipnja 2018.g., istek roka 14.lipnja 2018.g.) na adresu: Općina Babina Greda, Vladimira Nazora 3, Babina Greda.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Članak X

Odabrani kandidati biti će obaviješteni pisanim putem..

 

Općinski načelnik

Josip Krnić

KLASA:112-01/18-10/5
URBROJ:2212-02-02/18-01-1
Babina Greda, 06. lipnja, 2018.g.

OSNIVAČKA SKUPŠTINA UDRUGE – KLASTER PROIZVOĐAČA ORAŠASTIH PLODOVA VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Categories:

Prenosimo obavijest od AGRO-KLASTERA d.o.o.

 

AGRO-KLASTER d.o.o.

     Glagoljaška 27

     V I N K O V C I    

 

     

  J A V N I   P O Z I V

 za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge

    „Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko-srijemske županije“

 

Agro-klaster d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27,  pokreće inicijativu za osnivanje Udruge – „Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko-srijemske županije“.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne i područne uprave i samouprave, zainteresirane obrazovne, znanstvene i druge institucije, da prijave sudjelovanje na Osnivačkoj  skupštini koja će se održati u ponedjeljak,

 1. lipnja 2018. godine u prostorijama Poslovnog centra (u poslovnoj zoni) u Lovasu, s početkom u 20,30 sati.

Cilj osnivanja Udruge „Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko-srijemske županije“ jeste povezivanje i umrežavanje proizvođača orašastih plodova na području Županije, povećanje proizvodnje, zajednički izlazak na tržišta prodaje, pokretanje kratkih lanaca opskrbe, uvođenje i primjena novih znanja i tehnologija u proizvodnji, te jačanje pojedinačne i ukupne konkurentnosti poduzetnika koji se bave ovom djelatnošću..

Za članstvo u udruzi pozivamo sve poslovno sposobne fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom, preradom i prometom orašastih proizvoda na području Vukovarsko-srijemske županije, jedinice lokalne i regionalne uprave, te sve obrazovne, znanstvene i druge ustanove i institucije koje svojim djelovanjem mogu unaprijediti stanje u ovom sektoru gospodarstva.

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju članovi koji do početka održavanja Skupštine potpišu pristupnicu, odnosno izjavu kojom se obvezuju aktivno sudjelovati u radu udruge, te poštivati odredbe Statuta i drugih akata kojima se propisuje pravni oblik, ustrojstvo  i način djelovanja Udruge „Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko-srijemske županije“.

Ovlaštenici za zastupanje pravnih osoba prije Skupštine su dužni predočiti odgovarajuću punomoć za zastupanje.

Uvid u prijedlog Statuta za Osnivačku skupštinu, prijedlog Dnevnog reda i  Poslovnika o radu Skupštine, moguće je izvršiti od 28. svibnja do 04. lipnja 2018. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, u sjedištu Agro-klastera d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27, IV kat.

U Vinkovcima, 29.05.2018.g.

 

                                                                                  Agro-klaster d.o.o.

                                                                          ______________________

                                                                                       Direktor:

OSNIVAČKA SKUPŠTINA UDRUGE – KLASTER PROIZVOĐAČA VOĆA I VOĆNIH PROIZVODA VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Categories:

Prenosimo obavijest od AGRO-KLASTERA d.o.o.

 

AGRO-KLASTER d.o.o.

     Glagoljaška 27

     V I N K O V C I 

 

 

J A V N I   P O Z I V

  za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge

 „Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije“

 

Agro-klaster d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27,  pokreće inicijativu za osnivanje Udruge – „Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije“.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne i područne uprave i samouprave, zainteresirane obrazovne, znanstvene i druge institucije, da prijave sudjelovanje na Osnivačkoj  skupštini koja će se održati u ponedjeljak, 04. lipnja 2018. godine u prostorijama Poslovnog centra (u poslovnoj zoni) u Lovasu, s početkom u 19,30 sati.

Cilj osnivanja Udruge „Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije“ jeste povezivanje i umrežavanje proizvođača voća i voćnih proizvoda na području Županije, povećanje proizvodnje, zajednički izlazak na tržišta prodaje, pokretanje kratkih lanaca opskrbe, uvođenje i primjena novih znanja i tehnologija u proizvodnji, te jačanje pojedinačne i ukupne konkurentnosti poduzetnika koji se bave ovom djelatnošću..

Za članstvo u udruzi pozivamo sve poslovno sposobne fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom, preradom i prometom voća i voćnih proizvoda na području Vukovarsko-srijemske županije, jedinice lokalne i regionalne uprave, te sve obrazovne, znanstvene i druge ustanove i institucije koje svojim djelovanjem mogu unaprijediti stanje u ovom sektoru gospodarstva.

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju članovi koji do početka održavanja Skupštine potpišu pristupnicu, odnosno izjavu kojom se obvezuju aktivno sudjelovati u radu udruge, te poštivati odredbe Statuta i drugih akata kojima se propisuje pravni oblik, ustrojstvo  i način djelovanja Udruge „Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije“.

Ovlaštenici za zastupanje pravnih osoba prije Skupštine su dužni predočiti odgovarajuću punomoć za zastupanje.

Uvid u prijedlog Statuta za Osnivačku skupštinu, prijedlog Dnevnog reda i  Poslovnika o radu Skupštine, moguće je izvršiti od 28. svibnja do 04. lipnja 2018. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, u sjedištu Agro-klastera d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27, IV kat.

U Vinkovcima, 29.05.2018.g.

 

                                                                                  Agro-klaster d.o.o.

                                                                          ______________________

                                                                                       Direktor:

ODRŽANA RADIONICA O SUSTAVU PROVEDBE FINAN.INSTRUMENATA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014. – 2020.

Categories:

Prenosimo obavijest od strane LAG-a “Bosutski niz”.

Poštovani,

18. svibnja 2018. godine u Hrvatskoj Gospodarskoj Komori u Osijeku asistentica ureda LAG-a Irena Antić je sudjelovala na Radionici o sustavu provedbe financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Radionicu je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK), Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), Hrvatskom bankom uza obnovu i razvitak (HBOR) i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Radionicu su vodili predstavnici Ministarstva poljoprivrede (Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja), HAMAG-BICRO-a i HBOR-a.

Na radionici je predstavljeno financiranje putem financijskih instrumenata koji predstavljaju alternativu bespovratnim sredstvima. Predstavljeni su financijski instrumenti i to : mikro i mali zajmovi, jamstva – financijski instrumenti za koje se očekuju prvi zahtjevi početkom lipnja 2018. godine te investicijski krediti – mogući prvi zahtjevi krajem 2018. i početkom 2019. godine.

U privitcima ovog mail-a dostavljam Vam ukratko sadržaj Radionice te prezentaciju financijskih instrumenata za ruralni razvoj s detaljima i uputama za korisnike, informacije možete proslijediti zainteresiranima na Vašem području te iste objaviti na Internet stranicama.

Prezentacija FI radionice

Radionica Osijek FI (2)

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

  Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. ) i članka 18. Statuta Općine Babina Greda („Službeni vjesnik“ broj 11/09.,04/13, 03/14, 01/18), sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Babina Greda  za 2018.g., općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

 za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda

 

Članak I

U cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Općina Babina Greda iskazuje interes i potrebu za prijemom polaznika / polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Babina Greda.

 

Članak II

Cilj osposobljavanja za rad, u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).

 

Članak III

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da su nezaposlene osobe do 29 godina starosti koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale,
 • da su nezaposlene osobe do 29 godina starosti prijavljene u evidenciju HZZ-a najmanje 30 dana,
 • da ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju
 • da su osposobljene za rad na računalu.

 

Članak IV

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (8 sati dnevno) obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda, i to:

 1. Jedinstveni upravni odjel:
  Naziv radnog mjesta: računovodstveni referent – EKONOMIST
  Stručna sprema: srednja stručna sprema ekonomske struke (SSS)

Broj radnika: 1

 

Članak V

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

– kratki životopis sa kontakt podacima
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice);
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( isključivo preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi);
– dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva – potvrda HZMO,
– dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/a za kaznena dijela iz članka 15. Zakona – ne starije od 6 mjeseci;
– preslika osobne iskaznice;
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, izjava, uvjerenje);
– dokaz HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana.

Napomena: Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate/kinje izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora. Obavezno dostaviti kontakt podatke: broj mobitela ili E-mail.

 

Članak VI

Uz prijave podnose se dokazi (točka V.) u jednom primjerku.

 

Članak VII

Nakon utvrđivanja koji od kandidata/kinja ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, a ako se ocijeni potrebnim s obzirom na broj prijavljenih kandidata/kinja i druge relevantne okolnosti, za kandidate/kinje prijavljene na javni poziv koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se intervju.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
U slučaju provođenja intervjua, za kandidata/kinju koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni poziv.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Babina Greda, www.babinagreda.hr , najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.  Kandidati/kinje će na intervju biti pozvani putem navedenih kontakt podataka.

Članak VII

Za osobe koje budu izabrane podnijet će se HZZ-u zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a sa tim osobama sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

Članak VIII

Stručno osposobljavanje obavlja se:
– na temelju pisanog ugovora sa čelnikom upravnog tijela,
– prema Programu stručnog osposobljavanja za rad,
– pod vodstvom mentora
Osobe na stručnom osposobljavanju nemaju status službenika i nisu u radnom odnosu.
Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.620,80 kn koju isplaćuje HZZ.

Članak IX

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (OGLAS OBJAVLJEN – 23. svibnja 2018.g., istek roka 31.svibnja 2018.g.) na adresu: Općina Babina Greda, Vladimira Nazora 3, Babina Greda.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Članak X

Odabrani kandidati biti će obaviješteni pisanim putem..

 

Općinski načelnik

Josip Krnić

 

KLASA:112-01/18-10/4
URBROJ:2212-02-02/18-01-1
Babina Greda, 24. svibnja, 2018.g.

JAVNI POZIV

Categories:

JAVNI POZIV

za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge “Klaster proizvođača jaja Vukovarsko-srijemske županije”

AGRO-KLASTER d.o.o. Vinkovci poziva sve zainteresirane 29. svibnja 2018 na Osnivačku Skupštinu Udruge “Klaster proizvođača jaja Vukovarsko-srijemske županije” u Vinkovci, Glagoljaška 27, Mala vijećnica Vukovarsko-srijemske županije s početkom u 19 sati!

Javni poziv

JAVNI POZIV – JAVNI RAD

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:   112-03/18-01/35

URBROJ: 2212/02-02/18-01

Babina Greda, 23. svibnja, 2018. godine

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu, pismene obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci od 10. svibnja 2018. godine i članka 30. Statuta Općine Babina Greda („Sl. vjesnik“ 11/09 ,04/13,03/14,01/18), općinski načelnik , dana 23. svibnja 2018. godine, raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere
„Od mjere do karijere“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

JAVNI RADOVI – AKTIVACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA

NA POSLOVIMA UNAPREĐENJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

 

                Sukladno pismenoj obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci od 16. svibnja 2018. godine, Općini Babina Greda  je temeljem udjela broja nezaposlenih u Općini Babina Greda u odnosu na ukupan broj nezaposlenih u Područnom uredu Vinkovci određeno pravo zapošljavanja 12 osoba u Javnim radovima.

Na temelju gore navedenog Općina Babina Greda, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u javnim radovima Općine Babina Greda.

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci.

Broj radnika koji se traži:  12 radnika/ca.

Mjesto rada: Babina Greda

Opis poslova:


 • Uređenje biciklističke rute „Srijem“
 • Održavanje turističkih objekata-Interpretacijskog centra,Hrv. doma , čitaonica
 • Bojanje štandova za manifestacije
 • Bojanje klupa za sjedenje
 • Održavanje izletišta na Kladavcu

  

 • Uređenje povijesnih spomenika i prilaznih putova do spomenika
 • Održavanje kulturnih manifestacija u Općini
 • Održavanje obale rijeke Berave i Bitulje


 

Uvjeti za mogućnost rada su:

 

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to podijeljeni tri skupine:

 

 1. skupina:
 • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
 • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
 • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina
 1. skupina:
 • korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
 1. skupina:
 • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci
 • osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci

Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad te mlade i zapošljive osobe.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 

 1. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
 2. Preslika osobne iskaznice,
 3. Dokaz o završenoj školi
 4. Dokaz o ispunjavanju uvjeta navedenog pod rednim brojem 1.


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na oglas za mogućnost zapošljavanja u javnim radovima podnose se u Općini Babina Greda, Vl. Nazora 3, Babina Greda, zaključno s danom 01. lipnja,2018. godine, s naznakom „Prijava na oglas za javne radove“.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                            Općinski načelnik:

                                                                                                 Josip Krnić

OBRAZAC PRIJAVE

NEMA SELA NAD BABINE GREDE 08.06. – 10.06.2018.g.

Categories:

Javni-poziv-kulin

čobanac-2018

prijava-za-fiš-2018

Prijavnica kulin 2018

SIR-poziv-i-prijavnica 2018

Vlastiti-proizvodi-2018