OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA (javni natječaj čistač/ica – dostavljač/ica)- PISMENI DIO

Categories:

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za prijem u radni odnos čistač/ice – dostavljač/ice, da će se prethodna provjera znanja – pismeni dio održati dana 17. prosinaca 2018.g. sa početkom u 09:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Babina Greda, Vladimira Nazora 3, 32 276 Babina Greda.

Pravo pristupanja pismenom dijelu provjere znanja imaju samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Isti će biti kontaktirani telefonskim putem.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

 

Tijekom prethodne provjere znanja nije dopušteno:

1. uporaba mobilnih aparata,

2. napuštati prostoriju gdje se provodi prethodna provjera znanja tijekom trajanja same provjere,

3. kontaktirati ostale kandidate,

4. ometati sam tijek prethodne provjere znanja,

5. koristiti bilo kakvu literaturu,

Kandidati koji se budu pridržavali ovih uputa biti će udaljeni sa prethodne provjere znanja te će njihova prijava biti odbijena.

 

Literatura za pripremanje prethodne provjere znanja – pismeni dio je:

1. Ustav Republike Hrvatske,

2. Opća enciklopedija,

3. Internet portali,

4. Dnevni tisak i sl.

PRAVILA PISMENE PROVJERE ZNANJA, OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA I PODACI O PLAĆI

Categories:

Podaci vezani uz natječaj za prijem u službu čistač/ica – dostavljač/ica  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda,  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (uz probni rad od tri mjeseca)

 

Opis poslova i zadaća:

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta                                                                                                  %

Čišćenje i održavanje javnih površina oko općinskih objekata                            20

Svakodnevno  čišćenje uredskih općinskih prostora                                             20

Održavanje i čišćenje ostalih prostora u vlasništvu općine                                  20

Nabavka sanitarija i ostalog potrebnog materijala                                                10

Priprema i posluživanje hrane i pića                                                                         10

Poslovi  dostave pismena, odluka, rješenja i uplatnica                                         10

Ostali poslovi po nalogu rukovoditelja                                                                     10

 

Podaci o plaći:

Plaću  čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 1,06 i osnovice za obračun plaće u visini od  4.000,00 uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Testiranje kandidata provodi se putem pisanog testa iz općeg znanja i intervjua.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici www.babinagreda.hr i na oglasnoj ploči Općine Babina Greda, najmanje pet dana prije održavanja  provjere.

Na  intervju će se  telefonskim putem pozvati samo kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pismenoj provjeri općeg znanja (testiranju).

                                                                                                                            

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri.

Za kandidata koji ne pristupi provjeri smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za testiranje.

Navedeno testiranje  traje najduže 30 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
 • razgovarati s ostalim kandidatima
 • niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Maksimalno ostvariv broj bodova na pismenoj provjeri (testiranju) je 10.  Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su uspješno položili testove, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za stručno osposobljavanje u jedinici lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Nakon razgovora – intervjua maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 20.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervju.

Povjerenstvo za izbor kandidata dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Babina Greda donosi Odluku o odabiru, koja će biti dostavljena svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji su pristupili provjeri znanja.

Općina Babina Greda će koristiti osobne podatke kandidata samo u svrhu provođenja natječaja, eliminacijskog postupka tj. odabira kandidata.

 

  

                                                                                                OPĆINA BABINA GREDA

OBAVIJEST O PRODAJI IZRAVNOM POGODBOM DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Categories:

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta.      k.o. Babina Greda 26.11.2018.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE BABINA GREDA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Categories:

Na temelju članka 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Babina Greda («Službeni vjesnik» 16/09, 14/11, 21/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Babina Greda o broju i visini stipendija za akademsku 2018/19. godinu  od 19. studenoga, 2018. godine ,  Općinski načelnik  r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Babina Greda

 

 1. Općina Babina Greda osigurala je dodjelu 15 stipendija studentima u akademskoj godini 2018/2019. u iznosu od 1.200,00 kuna kroz 10 mjeseci.
 2. Pravo na prijavu na natječaj imaju:

– studenti  i državljani RH s prebivalištem u Babinoj Gredi (najmanje posljednje 4 godine),

– studenti počev od druge godine studija ,

– studenti koji nisu stariji od 24 godine,

– studenti koji imaju status redovnog studenta,

– studenti koji ne primaju drugu stipendiju ili kredit,

– studenti koji dosad nisu ponavljali godinu.

 1. Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:

– zamolba (isključivo u pisanom obliku),

– potvrda o prebivalištu u Babinoj Gredi,

– kopija osobne iskaznice,

– domovnica,

– uvjerenje o redovnom upisu u akademsku godinu,

– potvrda o statusu redovnog studenta,

– izjava da ne prima drugu stipendiju,

– izjava o članovima zajedničkog kućanstva,

– potvrda o visini dohotka za 2017. godinu Porezne uprave Ministarstva financija RH za sve članove zajedničkog kućanstva i sebe kao podnositelja zahtjeva

– dokaz da kandidata uzdržava samohrani roditelj,

– dokaz da je kandidat dijete HRVI ili hrvatskog branitelja,

-dokaz da je roditelj nezaposlen,

– dokaz o postignutim rezultatima na fakultetskim  natjecanjima.

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci.

Nepotpuna i nepravodobna prijava neće se razmatrati.

Podaci za koje nisu dostavljeni traženi dokumenti neće se uzimati u obzir prilikom utvrđivanja liste reda prvenstva.

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Općine Babina Greda, kao i obrazac prijave OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ ,može se skinuti na web adresi Općine Babina Greda:

www.babinagreda.hr

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 30. studenoga, 2018. godine na adresu:

OPĆINA BABINA GREDA

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

32 276 BABINA GREDA, Vladimira Nazora 3

s naznakom:

«Za natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Babina Greda»

                                                                             Općinski načelnik:

                                                                                 Josip Krnić

 KLASA: 604-02/18-01/2

URBROJ: 2212/02-02/18-01-1

Babina Greda, 20. studenoga, 2018. godine

NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI INFRASTRUKTURA NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA

Categories:

Nastavak radova na izgradnji infrastrukture na području Općine Babina Greda, linija Lučica.

MARŠ MIRA SREBRENICA – ODŽAK – VUKOVAR 2018.g.

Categories:

Dana 16. studenog 2018.g. Općinu Babina Greda je posjetila Organizacija demobiliziranih boraca Srebrenice i udruga “koraci mira” iz Odžaka, koje su ove godine u povodu obilježavanja 27. obljetnice stradanja u Vukovaru organizirali marš mira kao moralnu obvezu očuvanja sjećanja nad stradanjima u Vukovaru i Bošnjacima u Srebrenici. U maršu mira sudjelovali su i preživjeli Srebreničani koji su bili sudionici marša smrti 1995.g., koji osjećaju moralnu obvezu i posebno poštovanje prema poginulim braniteljima i civilima grada heroja Vukovara.

Svi sudionici marša mira jedinstveni su u namjeri i spremni dati svoj skromni doprinos na simboličan način izraziti svoje poštovanjem poginulim braniteljima i civilnim žrtvama i oteti zaboravu sjećanja, povezati dva grada Vukovar i Srebrenicu, dva simbola stradanja Ovčaru i Potočare u iskrenoj želji da se nikad više nigdje i nikome ne ponovi.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM NA NEODREĐENO VRIJEME NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BABINA GREDA

Categories:

Natječaj je objavljen na Službenom glasilu „Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 100/18 dana 14. studenog 2018.g.

 

Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11,04/18 – u nastavku ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Babina Greda raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za prijam na neodređeno vrijeme namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Babina Greda na radno mjesto

 • čistač/ica,dostavljač/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • niža stručna sprema ili osnovna škola
 • poželjno radno iskustvo, ali nije uvjet

 

Za radno mjesto obvezan je probni rad od tri mjeseca.

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu propisane člancima 15. i 16. ZSN-a.

 

Na objavljeni natječaj (u daljnjem tekstu natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • preslika domovnice
 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi/završenoj osnovnoj školi
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje
 • izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne iskaznice kandidat može priložiti i presliku domovnice. Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom za raspisani natječaj. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

 

Opis poslova radnog mjesta, te podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na oglasnoj ploči i web-stranici Općine Babina Greda (www.babinagreda.hr).

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, biti će objavljeno na službenoj internet stranici Općine Babina Greda – www.babinagreda.hr , najmanje pet dana prije održavanja iste. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Kandidati koji budu ispunjavali formalne uvjete natječaja biti će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od petnaest (15) dana od dana objave istog u Službenom listu Republike Hrvatske – Narodnim novinama, na adresu: Općina Babina Greda, Vladimira Nazora 3, 32 276 Babina Greda, s naznakom: »Prijava na oglas za čistača,dostavljača – ne otvaraj«.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Općina Babina Greda će koristiti osobne podatke kandidata samo u svrhu provođenja natječaja, eliminacijskog postupka tj. odabira kandidata.

 

 

 

KLASA: 112-02/18-20/3

UR.BROJ: 2212/02-03/18-01-1

 

 

 

Pročelnik JUO:

 

_____________________

Boris Bauković, mag.oec.

ODLAZAK U ZASLUŽENU MIROVINU

Categories:

Dana 09. studenog 2018.g. otpratili smo u mirovinu i prigodno se oprostili od naše dugogodišnje djelatnice Reze Grgić.

NOVI CJENIK USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU BABINE GREDE

Categories:

Sa danom 01. studenog 2018.g. primjenjuje se nova cijena za uslugu prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Babina Greda.

Minimalna mjesečna obvezna naknada, (paušal) iznosi 31,74 kuna sa PDV-om – pojašnjenje: U slučaju da nemate ni jedan odvoz otpada plaćate samo ovaj iznos.

Cijena pojedinačnog odvoza je 120L –  6,08 kn sa PDV-om – pojašnjenje: ako imate samo jedan odvoz (zeleni spremnik) plaćati će se ukupno 37,81 kn sa PDV-om, za svaki novi odvoz na iznos 37,81 kn sa PDV-om se dodaje 6,08 kn sa PDV-om

Cijena pojedinačnog odvoza – 240L – 7,90 kn sa PDV-om – pojašnjenje: ako imate samo jedan odvoz (zeleni spremnik) plaćati će se ukupno 39,64 kn sa PDV-om, za svaki novi odvoz na iznos 39,64 kn sa PDV-om se dodaje 7,90 kn sa PDV-om

Odvoz reciklabilnog otpada se ne naplaćuje, kao i odvoz glomaznog otpada.

JAVNI POZIV FIZIČKIM OSOBAMA ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U POSTOJEĆE OBITELJSKE KUĆE U RH

Categories:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU SREDSTAVA

PRIJAVNI OBRAZAC S OSTALOM DOKUMENTACIJOM