Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-03/17-30/23

URBROJ: 2212/02-02/17-01-1

U Babina Greda 08. prosinca 2017.g.

 

Na temelju članka 30.  Statuta Općine Babina Greda ( Službeni vjesnik „Vukovarsko-srijemske županije“ br: 11/09, 04/13 i 03/14.)  Općinski načelnik  Općine Babina Greda objavljuje

 

OGLAS

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

 

U  Općinu Babina Greda,  na radno mjesto :

 1. KOORDINATOR/ICA ZAPOSLENIH ŽENA NA PROJEKTU „ZAPOŠLJAVANJE ŽENA IZ RANJIVIH SKUPINA NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA“ – 1 izvršitelj (m/ž)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u  radni odnos  a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema, viša stručna sprema ili visoka stručna sprema
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • poželjno iskustvo u provedbi projekata financiranih od strane Ministarstava i Europske unije, ali nije uvjet

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice ),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ),
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem radni odnos  ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • preslika e radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Trajanje radnog odnosa  – trideset  mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od tri  mjeseca

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije donošenje rješenja o rasporedu na radno mjesto  predočiti u izvorniku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto.

Podaci o opisu radnog mjesta i podaci o plaći biti će objavljeni na Internet stranici Općine Babina Greda, www.babinagreda.hr .

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Ukoliko se prijavi više kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će se prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravovremeno obavješteni.

Pisane prijave podnose se na adresu : Općina Babina Greda, Vladimira Nazora 3, 32 276 Babina Greda sa naznakom : „Za oglas – koordinator/ica zaposlenih žena Projekt „Zaželi“ ne otvaraj“  u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

 Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Babina Greda  zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

    Josip Krnić

Prethodna objava JAVNI POZIV – JAVNI RADOVI
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content