Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM NA NEODREĐENO VRIJEME NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BABINA GREDA

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM NA NEODREĐENO VRIJEME NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BABINA GREDA

Natječaj je objavljen na Službenom glasilu „Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 100/18 dana 14. studenog 2018.g.

 

Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11,04/18 – u nastavku ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Babina Greda raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za prijam na neodređeno vrijeme namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Babina Greda na radno mjesto

 • čistač/ica,dostavljač/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • niža stručna sprema ili osnovna škola
 • poželjno radno iskustvo, ali nije uvjet

 

Za radno mjesto obvezan je probni rad od tri mjeseca.

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu propisane člancima 15. i 16. ZSN-a.

 

Na objavljeni natječaj (u daljnjem tekstu natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • preslika domovnice
 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi/završenoj osnovnoj školi
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje
 • izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne iskaznice kandidat može priložiti i presliku domovnice. Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom za raspisani natječaj. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

 

Opis poslova radnog mjesta, te podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na oglasnoj ploči i web-stranici Općine Babina Greda (www.babinagreda.hr).

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, biti će objavljeno na službenoj internet stranici Općine Babina Greda – www.babinagreda.hr , najmanje pet dana prije održavanja iste. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Kandidati koji budu ispunjavali formalne uvjete natječaja biti će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od petnaest (15) dana od dana objave istog u Službenom listu Republike Hrvatske – Narodnim novinama, na adresu: Općina Babina Greda, Vladimira Nazora 3, 32 276 Babina Greda, s naznakom: »Prijava na oglas za čistača,dostavljača – ne otvaraj«.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Općina Babina Greda će koristiti osobne podatke kandidata samo u svrhu provođenja natječaja, eliminacijskog postupka tj. odabira kandidata.

 

 

 

KLASA: 112-02/18-20/3

UR.BROJ: 2212/02-03/18-01-1

 

 

 

Pročelnik JUO:

 

_____________________

Boris Bauković, mag.oec.

Prethodna objava ODLAZAK U ZASLUŽENU MIROVINU
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content