Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE BABINA GREDA

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE BABINA GREDA

Na temelju članka 30. Statuta Općine Babina Greda („Službeni vjesnik “ br. 11/09, 04/13, 03/14.),  i  Odluke Općinskog vijeća o davanju u zakup zemljišta Općine Babina Greda u svrhu obrade javnim prikupljanjem ponuda od 17. ožujka, 2017. godine,  Općinski načelnik  Općine Babina Greda dana 21. ožujka, 2017. godine,   raspisuje

                                                   JAVNI NATJEČAJ
                                                   za davanje zakup
                  poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Općine Babina Greda

 1. Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Babina Greda  u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje na vremenski period od 5 godina i to:

 

 1. č.br.  1789, oranica, k.o. Babina Greda, površine 1 Ha 14a 03m2,

po početnoj cijeni od   504,01 kuna

 1. č.br. 1756/2 oranica, k.o. Babina Greda, površine 48a 48m2,

po početnoj cijeni od   214,28kuna

 1. č.br. 3432 , oranica, k.o. Babina Greda, površine 64a 42 m2,

pašnjak           “           “       površine         78a 83 m2

po početnoj cijeni od   442,40  kuna

 1. č.br. 4768, oranica, k.o. Babina Greda, površine 1 Ha 69a 71m2,

po početnoj cijeni od     750,12  kuna

 1. č.br. 5353, oranica, k.o. Babina Greda, površine 44a 29 m2,

po početnoj cijeni od   195,76  kuna

 1. č.br. 1566, livada, k.o. Babina Greda površine 10a 29m2

po početnoj cijeni           31,18  kuna.

 

Ponuđena cijena ne može biti veća od dvostrukog iznosa početne cijene zakupa.

 1. Zakup poljoprivrednog zemljišta iz točke 1. može prestati i prije isteka navedenog roka trajanja zakupa od 5 godina zbog privođenja zemljišta drugoj namjeni sukladno potrebama Općine Babina Greda.3.
  Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe ( u daljnjem tekstu:podnositelji ponude), sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj , koje nemaju financijskih obveza ili dugova prema Općini Babina Greda s bilo koje osnove.
 2. Poljoprivredno zemljište iz točke 1. ovoga Javnog natječaja daje se u zakup u viđenom stanju što isključuje sve naknadne prigovore zakupa.5.
  Jamčevina za sudjelovanje u natječaju iznosi 10% od početne cijene zakupa i uplaćuje se u korist Proračuna Općine Babina Greda broj IBAN HR0823400091800300006, model HR68, poziv na broj 7706-OIB.

  6.
  Ponuditeljima koji uspiju u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina će se vratiti u roku 8 dana od dana okončanja postupka natječaja.
  Ponuditelji koji uspiju u natječaju i naknadno odustanu od zaključenja ugovora, nemaju pravo na povrat jamčevine.

  7.

Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema redoslijedu propisanom člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu:

 1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 2. pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 3. ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

 1. a) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,
 2. b) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,
 3. c) poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede.

Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

 1. a) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području Općine Babina Greda, koji provodi natječaj,
 2. b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili drugu poljoprivrednu školu,
 3. c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću.

 

Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

8.

 

Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:

– gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje odnosno zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,te ostale dokaze kojim bi dokazali prvenstveno pravo na zakup iz točke 7. ovog Javnog natječaja.

 1. Ponude za zakup dostavljaju se u zatvorenoj omotnici i obvezno sadrže:
  -pisanu ponudu u kojoj je naznačen naziv nekretnine , odnosno broj , oznaku i površinu katastarske čestice , koja je predmetom zakupa , te ponuđeni iznos godišnje zakupnine ;
  -dokaz o uplati jamčevine;
  -osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, odnosno naziv tvrtke , te adresu i OIB)
  -preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe , odnosno preslika osobne iskaznice nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i preslika iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva za nositelja OPG-a)
  -izvod iz sudskog registra (za pravne osobe ) odnosno izvod iz obrtnog registra za obrtnike (u izvorniku ili u preslici)
  -potvrdu Općine Babina Greda kojom se dokazuje da ponuditelj nema dospjelih ,a nepodmirenih obveza prema Općini Babina Greda (u izvorniku)10.
  Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnoj ploči  i na službenim stranicama Općine Babina Greda www.babinagreda.hr
  Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „ ZA NATJEČAJ, ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE -NE OTVARAJ“ , preporučeno poštom na adresu: OPĆINA BABINA GREDA, Vl. Nazora 3, 32276 BABINA GREDA  ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Babina Greda.
  Nepravovremene i nepotpune ponude, neće se razmatrati.

 

Pristigle ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta otvara Odbor za gospodarstvo, poljoprivredu i pred-pristupne fondove.

11.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik Općine Babina Greda .
Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup  zemljišta zaključiti ugovor o zakupu sa Općinom Babina Greda.
12.
Sve troškove u svezi s ovjerom ugovora o zakupu snosi zakupac.

 1. Općina Babina Greda zadržava pravo na poništenje objavljenog natječaja bez davanja posebnog obrazloženja i ne odgovara za eventualne štete sudionicima natječaja.14.
  Za sve informacije zainteresirani ponuditelji mogu se obratiti osobno u Općinu Babina Greda svakim radnim danom u vremenu od 10,00 – 14,00 sati ili na telefon 032-854-400.

 

Općinski načelnik:

Josip Krnić

 

Prilog: Obrazac ponude. Obrazac ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prethodna objava OBAVIJEST O PREGLEDU PRSKALICA I RASPRŠIVAČA
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content