Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

PRAVILA PISMENE PROVJERE ZNANJA, OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA I PODACI O PLAĆI

Babina Greda

PRAVILA PISMENE PROVJERE ZNANJA, OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA I PODACI O PLAĆI

Podaci vezani uz natječaj za prijem u službu čistač/ica – dostavljač/ica  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda,  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (uz probni rad od tri mjeseca)

 

Opis poslova i zadaća:

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta                                                                                                  %

Čišćenje i održavanje javnih površina oko općinskih objekata                            20

Svakodnevno  čišćenje uredskih općinskih prostora                                             20

Održavanje i čišćenje ostalih prostora u vlasništvu općine                                  20

Nabavka sanitarija i ostalog potrebnog materijala                                                10

Priprema i posluživanje hrane i pića                                                                         10

Poslovi  dostave pismena, odluka, rješenja i uplatnica                                         10

Ostali poslovi po nalogu rukovoditelja                                                                     10

 

Podaci o plaći:

Plaću  čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 1,06 i osnovice za obračun plaće u visini od  4.000,00 uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Testiranje kandidata provodi se putem pisanog testa iz općeg znanja i intervjua.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici www.babinagreda.hr i na oglasnoj ploči Općine Babina Greda, najmanje pet dana prije održavanja  provjere.

Na  intervju će se  telefonskim putem pozvati samo kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pismenoj provjeri općeg znanja (testiranju).

                                                                                                                            

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri.

Za kandidata koji ne pristupi provjeri smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za testiranje.

Navedeno testiranje  traje najduže 30 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
  • razgovarati s ostalim kandidatima
  • niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Maksimalno ostvariv broj bodova na pismenoj provjeri (testiranju) je 10.  Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su uspješno položili testove, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za stručno osposobljavanje u jedinici lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Nakon razgovora – intervjua maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 20.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervju.

Povjerenstvo za izbor kandidata dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Babina Greda donosi Odluku o odabiru, koja će biti dostavljena svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji su pristupili provjeri znanja.

Općina Babina Greda će koristiti osobne podatke kandidata samo u svrhu provođenja natječaja, eliminacijskog postupka tj. odabira kandidata.

 

  

                                                                                                OPĆINA BABINA GREDA

Prethodna objava OBAVIJEST O PRODAJI IZRAVNOM POGODBOM DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content