POSTUPAK TESTIRANJA PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNI RADNIK (GROBAR)

Dana 21. studenog 2017.g. u Općini Babina Greda, Vladimira Nazora 3, 32 276 Babina Greda, sa početkom u 10:00 sati održati će se  provjera znanja i sposobnosti. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obaviti će se putem pisanog testiranja intervjua.

 

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI

 I PRAVILA TESTIRANJA

Podaci vezani uz natječaj za prijem u službu komunalnog djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda,  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (uz probni rad od tri mjeseca)

 

OPIS POSLOVA I ZADAĆA

 Poslovi radnog mjesta                                                                                             %

Čišćenje i održavanje javnih površina                                                                  30

Održavanje mjesnog groblja i zgrade za ispraćaj pokojnika                            30

Kopanje grobnog mjesta i zatrpavanje nakon sahrane pokojnika                  30

Praćenje evidencije grobnih mjesta                                                                       10

 

 PODACI O PLAĆI

Plaću  čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 1,06 i osnovice za obračun plaće u visini od  3.500,00 uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Provjera znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. Mjesto i vrijeme održavanja pismene provjere (testiranja) bit će objavljeno na web-stranici www.babinagreda.hr i na oglasnoj ploči Općine Babina Greda, najmanje pet dana prije održavanja  provjere.

Na  intervju će se  telefonskim putem pozvati samo kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja, odnosno na pismenoj provjeri(testiranju).

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje i  provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova komunalnog djelatnika (grobara) u  Jedinstvenom upravnom odjelu:

  • Zakon o službenicima i namještenicima u loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine br. 86/08 i 61/11)
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),
  • Statut Općine Babina Greda(“Službeni vjesnik”  br. 11/09,04/13, 03/14 ),
  • Zakon o grobljima (“Narodne novine” br. 19/98, 50/12 i 89/17)

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri.

Za kandidata koji ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje najduže 30 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
  • razgovarati s ostalim kandidatima
  • niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Maksimalno ostvariv broj bodova na pismenoj provjeri (testiranju) je 10.  Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su uspješno položili testove, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za stručno osposobljavanje u jedinici lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Nakon razgovora – intervjua maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 20.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervju.

Povjerenstvo za izbor kandidata dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Babina Greda donosi Odluku o odabiru, koja će biti dostavljena svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji su pristupili provjeri znanja.

  


OPĆINA BABINA GREDA

Prethodna objava PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BABINA GREDA ZA 2018.g.
Skip to content