Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BABINA GREDA

Turistička zajednica

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BABINA GREDA

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 152/08), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ br. 23/2017, 72/2017), članka 26. točke 9. i članka 45. stavka 2. Statuta Turističke zajednice Općine Babina Greda („Službeni vjesnik“ 20/18)  točke I. Odluke o raspisivanju natječaja za izbor direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Babina Greda od  28. veljače, 2019 . godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Babina Greda dana  11. ožujka, 2019. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda

Turističke zajednice Općine Babina Greda 

 

Radno mjesto: Direktor Turističkog ureda

Broj izvršitelja: 1 (jedan), na neodređeno, puno radno vrijeme

Direktorom može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta mora ispunjavati i sljedeće posebne propisane uvjete:

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)
2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1.;
3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
6. da poznaje rad na osobnom računalu.

Osim posebnih uvjeta Direktorom može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Uz prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
  2. dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema), potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
  3. prijedlog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu,
  4. dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili navod u životopisu o aktivnom poznavanju stranog jezika,
  5. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu – ako je kandidat položio ispit,
  6. dokaz da poznaje rad na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu ili navod u životopisu o poznavanju rada na osobnom računalu,
  7. dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak te da kandidatu/kinji pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (original ili ovjerena preslika) – ne starije od 3 mjeseca.Napomena:Sukladno članku 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)• Direktor turističkog ureda ne može biti predsjednik niti član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice.
  • Direktoru turističkog ureda nije dopušteno obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti na području za koje je osnovana turistička zajednica.
  • Direktor turističkog ureda ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice.Rok za prijavu na natječaj je 15 danaod dana objave natječaja  na web. stranici Općine Babina Greda www.babinagreda.com

  Pismene prijave uz naznaku: „Natječaj za direktora Turističkog ureda – ne otvarati“ dostaviti na adresu: Turistička zajednica Općine Babina Greda- Vl. Nazora 3, 32276 Babina Greda

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Babina Greda.

  Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Babina Greda zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Osobni podaci prijavljenih kandidata će se koristiti samo u svrhu provođenja javnog natječaja, selekcija i odabir kandidata.

 

 

                                                                                            Turističko vijeće

                                                                                      TZ Općine Babina Greda

Prethodna objava POKLADE U BABINOJ GREDI – 2019.g.
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content