Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

JAVNI POZIV – STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 2018.g.

JAVNI POZIV – STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 2018.g.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. ) i članka 18. Statuta Općine Babina Greda („Službeni vjesnik“ broj 11/09.,04/13, 03/14 i 01/18), sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Babina Greda  za 2018.g., općinski načelnik objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

 za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda

 

 

 

Članak I

U cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Općina Babina Greda iskazuje interes i potrebu za prijemom polaznika / polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Babina Greda.

 

Članak II

Cilj osposobljavanja za rad, u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).

 

Članak III

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • da su nezaposlene osobe do 29 godina starosti koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale,
  • da su nezaposlene osobe do 29 godina starosti prijavljene u evidenciju HZZ-a najmanje 30 dana,
  • da ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju
  • da su osposobljene za rad na računalu.

 

Članak IV

 

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (8 sati dnevno) obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda, i to:

  1. Jedinstveni upravni odjel:
    Naziv radnog mjesta: administrativni tajnik
    Stručna sprema: srednja stručna sprema upravne struke (SSS)

Broj radnika: 1

 

Članak V

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

– kratki životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice);
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( isključivo preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi);
– dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva – potvrda HZMO,
– dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/a za kaznena dijela iz članka 15. Zakona – ne starije od 6 mjeseci;
– preslika osobne iskaznice;
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, izjava, uvjerenje);
– dokaz HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana.

 

Napomena: Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate/kinje izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora. Obavezno dostaviti kontakt podatke: broj mobitela ili E-mail.

 

Članak VI

Uz prijave podnose se dokazi (točka V.) u jednom primjerku.

 

Članak VII

Nakon utvrđivanja koji od kandidata/kinja ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, a ako se ocijeni potrebnim s obzirom na broj prijavljenih kandidata/kinja i druge relevantne okolnosti, za kandidate/kinje prijavljene na javni poziv koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se intervju.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
U slučaju provođenja intervjua, za kandidata/kinju koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni poziv.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Babina Greda, www.babinagreda.hr , najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.  Kandidati/kinje će na intervju biti pozvani putem navedenih kontakt podataka.

 

Članak VII

 

Za osobe koje budu izabrane podnijet će se HZZ-u zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a sa tim osobama sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

Članak VIII

Stručno osposobljavanje obavlja se:
– na temelju pisanog ugovora sa čelnikom upravnog tijela,
– prema Programu stručnog osposobljavanja za rad,
– pod vodstvom mentora
Osobe na stručnom osposobljavanju nemaju status službenika i nisu u radnom odnosu.
Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.751,84 kn koju isplaćuje HZZ.

Članak IX

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (OGLAS OBJAVLJEN – 04. srpnja 2018.g., istek roka 12.srpnja 2018.g.) na adresu: Općina Babina Greda, Vladimira Nazora 3, Babina Greda.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Članak X

Odabrani kandidati biti će obaviješteni pisanim putem..

 

 

 

Općinski načelnik

Josip Krnić

 

 

KLASA:112-01/18-10/6
URBROJ:2212-02-02/18-01-1
Babina Greda, 04. srpnja, 2018.g.

Prethodna objava OSNIVAČKA SKUPŠTINA – UDRUGA PROIZVOĐAČA LUBENICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content