Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Regoč“ (m/ž)

Dan općine Babina Greda

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Regoč“ (m/ž)

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), i članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 42. i 43. Statuta Dječjeg vrtića „Regoč“ koji je stupio na snagu dana 09. prosinca 2020. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Regoč“, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Regoč“ (m/ž)

Uvjeti za radno mjesto ravnatelja :

 • za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste i ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
  Uz pisanu zamolbu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ br. 133/97 i 4/98) (preslika),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • rodni list,
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.), ne starije od 30 dana, (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4.), ne starije od 30 dana, (preslika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • životopis s opisom dosadašnjeg rada (vlastoručno potpisan),
 • vlastoručno potpisana izjava kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na natječaj na službenim stranicama Općine Babina Greda.

Zamolba mora biti vlastoručno potpisana.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.
Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS
%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA
VANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku petnaest (15) dana od dana objave natječaja, odnosno do 10. lipnja. 2021.g., na adresu OPĆINA BABINA GREDA, Kralja Tomislava 2, 32276 BABINA GREDA s naznakom: ˝Za natječaj za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića „Regoč“– ne otvarati ˝.

Kandidati s nepotpunim prijavama neće biti pozivani na dopunjavanje prijava.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta u obliku intervjua.

Područje provjere znanja i sposobnosti bit će Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Općine Babina Greda www.babinagreda.hr.

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je odustao od kandidature, tj. da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.

Dječji vrtić „Regoč“
Predsjednica Upravnog vijeća
Kata Lešić

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, i mrežnoj stranici Općine Babina Greda,
te oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 26. svibnja 2021. godie

PREUZMITE DOKUMENT/E

Prethodna objava Održane radionice o važnosti sprječavanja nastanka otpada, odvajanju otpada i ulozi reciklažnih dvorišta
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content