Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

JAVNI NATJEČAJ OPĆINA BABINA GREDA – VJEŽBENIK

JAVNI NATJEČAJ OPĆINA BABINA GREDA – VJEŽBENIK

Javni natječaj

 

 

 

 

 

OBAVIJEST I  UPUTA KANDIDATIMA PO

JAVNOM  NATJEČAJU ZA vježbenika – stručnog suradnika upravne struke

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE BABINA GREDA

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Babina Greda  temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 86/08 I 61/11) objavljuje natječaj za prijem u radni odnos vježbenika – stručnog suradnika upravne struke u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda.

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” br.  06/16     dana  20. siječnja, 2016.      .godine.

 

PRILOG   1

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BABINA GREDA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-02/16-01/1

UR.BROJ:2212/02-03/16-01-1
Babina Greda, 18.  siječnja, 2016. godine
Na temelju članaka 13. st. 4, članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Babina Greda,

 

r a s p i s u j e


JAVNI NATJEČAJ
za vježbenika/ce u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda  – 

stručnog suradnika upravne struke (VSS)
1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

 

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

 • Punoljetnost
 • Hrvatsko državljanstvo
 • Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

, te slijedeće posebne uvjete:

– VSS –  specijalist javne uprave

– poznavanje rada na računalu

– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

-bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)

 

Za vježbenika ne može biti izabrana osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članka 15. i 16.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11).
Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

 

Vježbeniku koji položi  državni stručni ispit najkasnije do isteka vježbeničkog staža, može se produžiti služba na neodređeno vrijeme.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz  pisanu  prijavu  kandidati trebaju  obavezno priložiti:

 • životopis
 • preslika domovnice ili osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslika diplome),
 • dokaz da nema radnog staža na odgovarajućim poslovima (potvrda HZMO)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili  kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke i članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 86/08 i 61/11),
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu

 

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti ispravu iz koje je razvidno to pravo, pri čemu se napominje da takvi kandidati  imaju  prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe kandidati koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i istoj će se dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Postupak natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Ako kandidat ne pristupi provjeri , smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata navedeni su na web-stranici Općine Babina Greda (www.babinagreda.hr)  i oglasnoj ploči Općine Babina Greda.
Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Babina Greda  objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Prijave na natječaj podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave u “Narodnim novinama” na adresu: Općina Babina Greda, Vl. Nazora 3, 32276 Babina Greda,                                                                           s naznakom „Javni natječaj za vježbenika/cu – ne otvaraj“ 

O rezultatima odabira  kandidati će se izvijestiti u zakonskom roku.

Pročelnik:

Boris Bauković, mag.oec.

 

 

 

                                                                                                                          PRILOG 2.

Podaci vezani uz natječaj za prijem u službu vježbenika – stručnog suradnika upravne struke (VSS) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda,  1 izvršitelj/ica na 12 mjeseci

Opis poslova i zadaća:

 

Ustrojava i vodi evidenciju obveznika kom. naknade  i financijske evidencije o

obveznicima za fizičke i pravne osobe                                                                     20

Obračunava visinu komunalnog doprinosa ,                                                            20

Obračunava naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru       20

Provodi opće akte iz domena komunalne djelatnosti  vezano za koncesije

i ugovore o obavljanju komunalnih djelatnosti                                                       10

Ustrojava i vodi evidenciju obveznika grobne naknade                                          10

Provodi prvostupanjski upravni postupak u okviru opisa poslova                          20

 

Plaća:

Plaću  čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 1,80 i osnovice za obračun plaće u visini od  3.500,00 kuna, a  vježbeniku pripada  plaća u  iznosu od 85% od navedenog koeficijenta i osnovice..

Provjera znanja i sposobnosti:
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. Mjesto i vrijeme održavanja pismene provjere (testiranja) bit će objavljeno na web-stranici www.babinagreda.hr i na oglasnoj ploči Općine Babina Greda, najmanje pet dana prije održavanja  provjere.

Na  intervju će se  telefonskim putem pozvati samo kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja, odnosno na pismenoj provjeri(testiranju).

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje i  provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova vježbenika u  Jedinstvenom upravnom odjelu:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11 i 144/12)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine br. 86/08 i 61/11)
 • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br. 47/09)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” (N7N 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
 • Statut Općine Babina Greda(“Službeni vjesnik”  br. 11/09,04/13, 03/14 )

                                                                                                                            PRILOG 3.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri.
Za kandidata koji ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje najduže 30 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
 • razgovarati s ostalim kandidatima
 • niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Maksimalno ostvariv broj bodova na pismenoj provjeri (testiranju) je 10.  Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su uspješno položili testove, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za stručno osposobljavanje u jedinici lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.
Nakon razgovora – intervjua maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 20.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervju.
Povjerenstvo za izbor kandidata dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Babina Greda donosi Odluku o odabiru, koja će biti dostavljena svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji su pristupili provjeri znanja.

  
                                                                             OPĆINA BABINA GREDA

 

Prethodna objava NATJEČAJ ZA RUŠENJE NEKRETNINE I OTKUP GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content