SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., 85/15.) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. U skladu s time Općina Babina Greda dužna je radi informiranja javnosti, na svojim mrežnim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima općih akata.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Babina Greda uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Babina Greda.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Općina Babina Greda na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis akata koje u tijeku godine namjerava donositi ili mijenjati, a to je tzv. Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a koji sadrži popis akata za koje se planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09.), u daljnjem tekstu: Kodeks.

Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa.

Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).

Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta. Ispunjene obrasce možete dostaviti na slijedeće načine:

– pisanim putem na adresu: Općina Babina Greda, Kralja Tomislava 2, 32 276 Babina Greda,
– putem elektroničke pošte: opcinababinagreda@gmail.com,
– telefaksom na broj: 032/854-610

 

ODLUKA NAČELNIKA – IMENOVANJE KOORDINATORA ZA SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU Kontakt podaci koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću su: E-mail: opcinababinagreda@gmail.com, telefon: 032/855-945, GSM: 091/4040-614

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Općinu Babina Greda:
Boris Bauković, mag.oec..
tel.: 032/855-945, Fax:032/854-610
e-mail: opcinababinagreda@gmail.com

 

PLAN SAVJET.SA.ZAINTER.JAVNOŠĆU 2016.g.

PLAN SAVJET.SA.ZAINTER.JAVNOŠĆU 2017.g.

PLAN SAVJET.SA.ZAINTER.JAVNOŠĆU 2018.g.

PLAN SAVJET.SA.ZAINTER.JAVNOŠĆU 2019.g.

PLAN SAVJET.SA.ZAINTER.JAVNOŠĆU 2020.g.

IZMJENA I DOPUNA PLANA SAVJET.SA ZAINTER.JAV.ZA 2020.g.

Skip to content