AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 2020.g.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 2019.g.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 10.11.2017.g.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE BABINA GREDA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA IV KVARTAL 2015.g.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

ODLUKA O PONIŠTENJU

PROCEDURU OBRAČUNA, NAPLATE I KONTROLE NAPLATE PRIHODA

Skip to content